Presse

Uklar finanslovsaftale med en mindre håndsrækning til de ledige

Spørgsmålet om en ekstra indsats for de udfaldstruede ledige blev som ventet nøglepunktet for en finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten.

Det konkrete resultat af specielt Enhedslistens vedvarende pres blev en uddannelsesbetinget forlængelse af de udfaldstruedes forsørgelsesgrundlag på op til 26 uger i første halvår 2013. Forsørgelsesniveauet på denne nye ydelse vil være på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, dog 80 pct. for forsørgere.

Forsørgelse og uddannelsesløft for ledige - hvordan?
AC ville gerne kunne redegøre mere klart for aftalens konkrete konsekvenser for de ledige akademikere, men det lader sig ikke gøre på nuværende tidspunkt. Kompromisset og finanslovsprocessens karakter har resulteret i en uklar finanslovstekst, hvor den nye ordning i nogle formuleringer fremtræder som en uddannelsesret og i andre formuleringer som en forlænget forsørgelsesret.

Men det positive faktum er trods alt, at alle grupper af ledige under visse betingelser får mulighed for at få et forsørgelsesgrundlag - hvis de ikke har et sådant i forvejen - såfremt de melder sig til en eller anden form for relevant uddannelse. Efter AC's oplysninger skal dette også kunne finde sted på universitetsniveau, men den konkrete finansiering heraf, set i forhold til de i alt 480 mio. kr. som er afsat til initiativet, er endnu uafklaret.

De afgørende passager i aftalegrundlaget er bl.a. følgende:

Om forsørgelse
"Det er således alene ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kan benytte ordningen. Retten til forsørgelse i 6 måneder efter dagpengeperiodens ophør gælder også, hvis der ikke kan tilbydes relevant uddannelse, eller hvis uddannelsen ikke fører til beskæftigelse umiddelbart efter færdiggørelsen." (…) Forsørgelsesperioden omfatter eventuelle venteperioder indtil uddannelsen påbegyndes."

Om uddannelsestilbud
"Jobcentrene skal sikre, at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse. Viften af uddannelser, der omfattes af ordningen, er meget bred, så alle ledige i målgruppen - uanset deres uddannelsesmæssige baggrund - får mulighed for at påbegynde et uddannelsesforløb, der styrker de lediges jobperspektiv. De ledige i ordningen friholdes for eventuel deltagerbetaling."

Om a-kassernes og jobcentrenes rolle
"Jobcentrene skal sikre, at den ledige påbegynder et uddannelsesforløb så tidligt som muligt efter ophør af dagpengeperioden. Det forventes, at a-kasserne understøtter deres medlemmer i at finde relevante uddannelsestilbud, som kan bidrage til at øge de lediges muligheder for at komme i ordinært arbejde."

AC vil i de kommende dage forsøge at afklare retsgrundlaget for de udfaldstruede ledige i medfør af finanslovsforliget. Vi vil fortsat arbejde for, at udfaldsberørte højtuddannede ud over en sikring af deres forsørgelsesgrundlag også får mulighed for at få relevant videreuddannelse i løbet af 2013. Vi vil også arbejde for, at de involverede uddannelsesinstitutioner modtager en ordentlig dækning af deres omkostninger til at etablere disse uddannelsesforløb.

Basismidler og taxameterløft
I forhold til uddannelses- og forskningsområdet skal der lyde ros fra AC til regeringen og Enhedslisten for at sikre videreførelsen af det forhøjede taxametertilskud til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser i de kommende tre år. Sammen med taxameterforhøjelsen er der skabt en klar forventning til universiteterne om at levere kvalitetsløft af uddannelserne for pengene. AC vil fortsætte arbejdet for et permanent taxameterløft og vil i de kommende år indgå i nærmere dialog med universiteterne om sikring af uddannelsernes kvalitetsniveau.

Ligeledes er AC meget tilfreds med regeringens og Enhedslistens signal om at prioritere flere basismidler til universiteterne og derved forbedre balancen mellem universiteternes basismidler og de konkurrenceudsatte forskningsmidler til gunst for den frie forskning og uddannelsernes forskningsbasering.

Mere information
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 22 49 58 59

 

[X]