Presse

Innovationsstrategien giver en håndsrækning til dimittender, som ønsker at starte virksomhed

AC hilser det velkomment, at regeringen nu sætter måltal på innovationsindsatsen.

Nu er den her den længe ventede innovationsstrategi. Seks ministre præsenterede regeringens strategi. Foruden Uddannelsesministeriet har Miljøministeriet, klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Handels- og Investeringsministeriet, Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet deltaget i arbejdet med udviklingen af regeringens innovationsstrategi.
 
Selv om de seks ministre har indgået i arbejdet med strategien, så bærer den præg af, at Uddannelsesministeriet har været pennefører på strategien, idet krav til forskning og uddannelse udgør de bærende elementer i strategien. 
 
Innovationsstrategien er bygget op om 3 spor:

1.    Samfundsudfordringer skal drive innovation
Danske erhvervsmæssige styrkepositioner, der bl.a. er identificeret i forbindelse med nedsættelse af de syv (nu otte vækstteams) skal inspirere til at der årligt iværksættes 2-4 store partnerskaber. Pilot-partnerskaberne i 2013 vil være koncentreret om 1) bæredygtig svineproduktion, 2) bedre udnyttelse af alternative vandkilder, 3) klimatilpasningsløsninger og 4) intelligent energisystem.

2.    Mere viden skal omsættes til værdi, dvs. bedre samarbejde og videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger. Regeringen ønsker at styrke danske klynger og opretter tre nye innovationscentre i Seoul, Sao Paulo og Bagalore i 2013.
 
3.    Uddannelser skal øge innovationskapacitet, det skal ske gennem en kulturændring i hele uddannelsessystemet med mere fokus på innovation. Praksiselementer skal indgå på alle uddannelsesniveauer, lige som eksamensformer skal tilpasses test af innovative kompetencer.
  
Lille men vigtigt fingeraftryk fra Erhvervs- og Vækstministeriet
AC hilser det velkomment, at regeringen nu sætter måltal på innovationsindsatsen. Mere præcist drejer det sig om, at andelen af innovative virksomheder skal øges, så Danmark frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande med flest innovative virksomheder og andelen af højtuddannede i den private sektor skal øges, så Danmark frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande med højest andel af højtuddannede i den private sektor.

Begge er vigtige målsætninger, som ligger i fin forlængelse af erfaringerne med akademikerkampagnen, der har vist, at akademikere er med til at skabe vækst og beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder.

Glem ikke innovation i små virksomheder
I strategien indgår også et ønske om, at "GTS'ernes rolle skal fastholdes og udvikles yderligere med fokus på positive vækst- og innovationseffekter i virksomhederne". Endvidere er der forslag om en forenkling af de mange innovationsordninger/systemer i et samlet program for videnbaseret innovation i små og mellemstore virksomheder (DK-SMV), hvor de eksisterende ordninger som bl.a. videnkupon, erhvervs-ph.d. og eksportrådgivning ind-går. DK-SMV skal gøre det lettere for virksomhederne at overskue ordnin-gerne under ét. AC finder det vigtigt, at der i GTS og/eller i DK-SMV også kommer til at være tilbud til små virksomheder, som ikke er forskningsorienterede, og som endnu ikke er parate til at benytte sig af eksisterende ordninger videnkupon m.m. Med andre ord er der behov for nogle aktiviteter, som målrettes denne store gruppe virksomheder - aktiviteter, som kan bidrage til at stimulere små virksomheders efterspørgsel på innovation og højtuddannet arbejdskraft. Højtuddannede i små virksomheder har nemlig dobbelt så stor chance for at vokse som virksomheder, der ikke har højtud-dannede ansat. Der ligger således en samfundsopgave i at få flere virksomheder til at se en egen interesse i at ansætte højtuddannede - og det sker ikke af sig selv, på trods af de eksisterende mange gode ordninger.
 
Ny iværksætterpilot-ordning
Som noget nyt etableres en iværksætterpilotordning målrettet dimittender, som ønsker at starte egen virksomhed. Iværksætterpiloterne vil få rådgivning og finansiering i op til et år i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Dette initiativ fortjener stor ros og ligger i fin forlængelse af de politi-ske forslag, AC har fremsat i forbindelse med en politisk høring om iværk-sættere den 26. september i år. I en krisetid med stor dimittendarbejdsløshed er det afgørende, at staten gør en særlig indsats for at stimulere vækst og beskæftigelse. AC ser derfor frem til, at der afsættes de fornødne midler til at realisere initiativet. At give dimittender en håndsrækning i bestræbel-serne for at skabe forsørgelse for sig selv og andre er den helt rigtige vej at gå, når målet med innovationsstrategien er at skabe vækst og beskæftigelse. I Danmark står de små virksomheder nemlig for 80 pct. af nettojobtilvæksten.
 
AC ser frem til at kunne bidrage til en videre politisk drøftelse af realiseringen af innovationsstrategien.

Mere information: Käthe Munk Ryom, kmr@ac.dk, tlf. 22 49 58 66.

[X]