Presse

Gode intentioner fra regeringen til bekæmpelse af ansættelsesklausuler - men det er ikke nok

Regeringen ønsker med sin vækstplan at skabe bedre vækstvilkår for virksomhederne ved at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Men Akademikerne sætter spørgsmålstegn ved, om initiativerne for alvor fører til den ønskede adfærdsændring hos virksomhederne.

Regeringen overser, at det i realiteten er gratis for virksomheder at pålægge medarbejderne klausuler, når de kan modregne den i anden lønindtægt, som den fratrådte medarbejder måtte få i et andet job. Akademikerne vurderer, at det ville give langt større effekt, hvis også virksomhedernes modregningsadgang i kompensationen blev afskaffet.

Færre ansættelsesklausuler, mere fleksibilitet for medarbejderne: Sådan lyder én af overskrifterne i regeringens vækstudspil.  Med initiativet følger regeringen op på bl.a. Produktivitetskommissionens anbefalinger om at skærpe lovgivningen, så danske virksomheders muligheder for at gøre brug af arbejdsmarkedsklausuler begrænses mest muligt.

Akademikerne giver stor ros til regeringen for at tage problemstillingen op, og gøre noget ved det. Initiativer på dette område koster ikke statskassen noget ved den umiddelbare gennemførelse, men gevinsterne er store. En bedre udnyttelse af den humane kapital på arbejdsmarkedet fører til stigninger i virksomhedernes produktivitet og vækst.

”Det er godt at regeringen nu tager ansvar og forbyde jobklausuler, så virksomheder ikke med hinanden kan indgå aftaler, der begrænser medarbejdernes mobilitet, udnyttelse af deres kvalifikationer og spredning af vigtig knowhow og innovation i dansk erhvervsliv. Virksomheders legitime interesse i at beskytte erhvervshemmeligheder kan tilgodeses gennem attraktive belønningsformer, som højere løn, aktieløn og aktieoptioner, frem for konkurrencebegrænsende klausuler. Næste skridt må være at skærpe lovgivningen, så der sker en reel adfærdsændring i virksomhedernes brug af kunde- og konkurrenceklausuler i ansættelsesforhold, når nu regeringen ikke vil forbyde brugen af disse”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Akademikerne følger op på regeringens initiativ og holder sammen med LO og FTF en konference om emnet den 18. juni i Fællesalen på Christiansborg. 

Gode takter i vækstplanens fem forslag

Akademikerne mener, at ansættelsesklausuler for alle lønmodtagere helt bør afskaffes, eller i det mindste at anvendelsen begrænses mest muligt. Regeringens forslag om at forbyde jobklausuler og til gengæld udvide de gældende regler for konkurrence- og kundeklausuler til at omfatte alle lønmodtagere – og ikke kun funktionerer, er den helt rigtige vej at gå. Det er kun ret og rimeligt, at alle grupper på arbejdsmarkedet sikres samme rettigheder i form af kompensationsadgang mv. hvis de bliver pålagt klausuler.

Akademikerne er tilfredse med regeringens forslag om at få sat en tidsmæssig begrænsning på ansættelsesklausuler. 12 måneder er dog fortsat al for lang tid at gå og vente på at få lov til at bruge sine kompetencer.

Akademikerne er glade for at virksomhedernes muligheder for at lave aftaler om ikke at hverve og ansætte hinandens medarbejdere forbydes. Den slags hører ikke hjemme i et moderne erhvervsliv båret af fri konkurrence. Forbuddet bør dog udvides til også at omfatte konkurrence- og kundeklausuler.

Akademikerne er enige i, at kompensationsreglerne bør ændres, så lønmodtagerne kompenseres mere, jo længere deres ansættelsesklausuler er. Klausulerne begrænser i praksis medarbejderen i at gøre brug af sine kompetencer inden for de områder, hvor medarbejderen vil være mest kvalificeret, og kunne byde ind med noget. Derfor er en kompensation på kun halvdelen af lønnen ikke tilstrækkeligt, når der i realiteten bliver lagt beslag på hele medarbejderens kompetenceområde. Det vil dog have langt større effekt, hvis virksomhedens modregningsadgang i kompensationen blev afskaffet. For i realiteten er det en gratis omgang for virksomhederne at pålægge medarbejdere klausuler, når de kan modregne den i anden lønindtægt, som den fratrådte medarbejder måtte få i et andet job.

Akademikerne bakker fuldt op om regeringens initiativ om at igangsætte en analyse af de udenlandske erfaringer. Akademikerne har sammen med LO og FTF i 2013, fået udarbejdet et forskningsnotat, som dokumenterer, der er meget der taler for en positiv gevinst for samfundet ved en ændring af lovgivningen om klausuler.

Mere information
Formand for Akademikerne, Finn R. Larsen, tlf.: 2966 6977

[X]