Presse

Forlig mellem Akademikerne og Regionernes Lønnings- og takstnævn

Natten mellem mandag den 23. februar og tirsdag den 24. februar 2015 blev der indgået forlig mellem Akademikerne og Regionernes Lønnings- og takstnævn (RLTN) om fornyelse af overenskomsterne pr. 1. april 2015 for akademikerne ansat i regionerne.

Forliget er indgået i forlængelse af det forlig, der blev indgået den 20. februar 2015 om generelle forhold (periodelængde, løn mv.) mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN. Forliget indebærer bl.a. følgende:

Parterne iværksætter, sammen med de øvrige organisationer på det regionale område, et projekt i perioden om lokal løndannelse på det regionale område, der tager sigte på fire temaer, der alle har betydning for hvordan muligheden for lokal løndannelse bruges og opleves. De 4 temaer er: Forventninger til den lokale forhandlingsproces og det lokale forhandlingsresultat, åbenhed om grundlaget for den lokale forhandling, forhandlingsprocessen og resultatet, råderummet der kan anvendes og den konkrete anvendelse af midler. Arbejdet med de fire temaer gennemføres i perioden april 2015 - december 2015, og evalueringen/en politisk dialog herom planlægges ved slutningen af overenskomstperioden.

Endvidere er det aftalt, at pensionsprocenten i overenskomsten den 1. april 2016 forhøjes fra 17,97 procent til 18,46 procent, idet forhøjelsen efter den enkelte ansattes valg kan udbetales som løn.

Herudover er det aftalt, at forsøgsordningen om "andre forhandlingsregler" i overenskomsten videreføres uændret og evalueres inden udløbet af overenskomstperioden, ligesom bestemmelsen om plustid videreføres uændret i perioden.

Det er yderligere  aftalt, at følgende personalepolitiske projekter iværksættes:

  • Et projekt om kompetenceudvikling med det formål at indhente viden om kompetenceudvikling af regionalt ansatte akademikere skabt gennem praktikophold, jobbytte el. lign. i eller udenfor regionen,
  • Et projekt om beskæftigelsesfremme på baggrund af de erfaringer, der er i regionerne med hensyn til ansættelse af nyuddannede i fx. løntilskudsstilinger, introduktionsstillinger, midlertidige ansættelser/vikariater samt endelig
  •  Et projekt om innovation på offentlige arbejdspladser.

Endelig er parterne enige om at henstille til regionerne, at når ph.d.'er har fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov, bør regionen se positivt på at imødekomme ansøgning fra medarbejderen om forlængelse af ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde.

Se forhandlingsprotokollen her.

Mere information:
Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, tlf. 29 66 69 77

[X]