Presse

Forlig mellem AC og RLTN

Sent om aftenen onsdag den 27. februar 2013 blev der indgået et forlig om de særlige vilkår for visse af akademiske medarbejdere i regionerne – nemlig dem, der er omfattet af den fællesakademiske overenskomst. Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

  • En ny aftale om introduktionsstillinger, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender.
  • Et projekt om mobilitet for og beskæftigelse af akademikere.
  • Større automatik i at medarbejdere med en akademisk kandidatgrad omfattes af AC-overenskomster, hvis de udfører akademisk arbejde.
  • En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,31 % til 17,97 %. Forhøjelsen kan konverteres til løn, såfremt det enkelte medlem ønsker det.

Endelig er parterne enige om at henstille til regionerne, at når ph.d.'ere har fravær pga. barsels- eller adoptionsorlov, bør regionen se positivt på at imødekomme en ansøgning fra ph.d.'eren om forlængelse af ansættelsesperioden, svarende til fraværsperiodens længde, således at ph.d.-projektet kan færdiggøres.

Forliget kan ses her.

[X]