Presse

Akademikerorganisationer vinder principiel sag i Østre Landsret

Der er netop afsagt dom i Østre Landsret i ankesagen om afskedigelsen af en arbejdsmiljørepræsentant, der var ansat i IT-afdelingen hos Carlsberg Business Solution A/S. Med dommen fik Bibliotekarforbundet samt Dansk Magisterforening på vegne af Akademikerne medhold i, at der skulle foreligge tvingende årsager før en arbejdsmiljørepræsentant, der var medlem af bibliotekarforbundet, kunne afskediges. Dommen er principiel, da virksomheden ikke var dækket af en overenskomst. Derfor var det ikke oplagt om, eller hvilken afskedigelsesbeskyttelse arbejdsmiljørepræsentanten havde.

Arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst havde særlig beskyttelse mod afskedigelse, da begrebet ”tilsvarende faglige område” i Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, skulle forstås bredt.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne udtaler: ”Dommen er en vigtig sejr for arbejdsmiljøarbejdet i private virksomheder. Det er helt afgørende, at man som arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod afskedigelse, hvis man skal påtage sig, at tage de alvorlige arbejdsmiljø-spørgsmål op overfor sin ledelse. Langt de fleste akademikere i den private sektor er jo ansat uden overenskomst, så det er tilfredsstillende nu at få statueret, at akademikere der påtager sig hvervet som arbejdsmiljørepræsentanter, også kan være beskyttet mod afskedigelse, selv om de ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Fremover vil det stadig være et spørgsmål om fortolkning i forhold til hvilken overenskomst, der skal bruges, men Landsretten siger meget klart, at man skal gå rigtig langt, for at finde en overenskomst der kan bruges.”

Nærmere om sagen
Sagen handlede om fortolkningen af arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2, herunder forståelsen af udtrykket ”tilsvarende faglige område”. Efter denne bestemmelse er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde, som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller ”tilsvarende faglige område”.

I den konkrete sag var medlemmet en bibliotekar ansat til IT-opgaver hos Carlsberg Business Solutions A/S- ikke dækket af en kollektiv overenskomst, ligesom der ikke på virksomheden var andre overenskomster. Derfor var der ikke umiddelbart nogen TR-regler inden for ”vedkommende eller tilsvarende faglige område”, som der kunne tages afsæt i, ved vurderingen af, hvilke beskyttelsesregler som arbejdsmiljørepræsentanten var omfattet af.

Landsretten nåede dog frem til, at hensynet til formålet med arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2 gjorde, at der ikke var grundlag for at foretage en snæver afgrænsning af det faglige område i forhold til arbejdsmiljørepræsentanters uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsopgaver.

Bibliotekarforbundet og Akademikerne havde i sagen fremlagt en række akademikeroverenskomster fra den private sektor og den offentlige sektor, som bud på overenskomster med TR-beskyttelsesregler, der kunne tages afsæt i. Desuden blev bl.a. Industriens Funktionæroverenskomst fremlagt.
Landsretten nåede i den konkrete sag frem til, at der ikke var nogen af de fremlagte akademikeroverenskomster, der dækkede Carlsberg, men at det under hensyn til formålet i Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 2 ville være nærliggende at tage afsæt i en overenskomst, der gælder for andre medarbejdere i virksomheden, især hvis arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant også udføres for disse.

Landsretten fandt herefter, at ville være nærliggende at anvende Industriens Funktionæroverenskomst, også selv om, at den efter sin ordlyd ikke omfatter akademikere, ligesom at medlemmet heller ikke kunne anses for omfattet af overenskomsten. Men landsretten lagde vægt på, at der var flere andre ansatte på Carlsberg Business Solutions A/S beskæftiget med IT, som på baggrund af deres uddannelsesmæssige baggrund ville være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Derfor var Bibliotekarforbundets medlem beskyttet på samme vis, som en TR efter Industriens Funktionæroverenskomst. Der skulle således foreligge tvingende årsager. Da afskedigelsen ikke var begrundet i tvingende årsager, blev Carlsberg dømt til at skulle betale en godtgørelse på 5 måneders løn foruden løn i opsigelsesperioden.

[X]