Presse

Akademikerne siger JA til OK13

Akademikernes medlemsorganisationer har nu taget stilling til resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 på det kommunale område, det regionale område og det statslige overenskomstområde, dels ved en række urafstemninger, dels ved kompetente forsamlinger. Resultatet er et ja, idet 73,6% har stemt ja og 26,4% har stemt nej.

Den gennemsnitlige stemmeafgivningsprocent på urafstemningsområdet udgjorde 41%.

For de enkelte Akademikerorganisationer der har truffet beslutning ved urafstemning fordeler stemmerne sig således:


OK13 urafstemning
   

For Akademikerorganisationer der har truffet beslutning ved kompetent forsamling fordeler stemmerne sig således:

OK13 kompetent forsamling 

Akademikernes formand, Erik Jylling, udtaler:

"Vi stod også denne gang overfor særdeles vanskelige forhandlinger på grund af den fortsatte alvorlige samfundsøkonomiske situation og en ambitiøs modpart. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det er lykkes os at opnå enighed om, at reguleringsordningen videreføres og dermed, at den offentlige sektor ikke deklassificeres lønmæssigt i forhold til det private område.

Herudover finder jeg det også meget positivt, at vi har sikret, at nye kandi-datuddannelser som udgangspunkt fremover omfattes af akademikerover-enskomsterne og at det er lykkedes os at opnå enighed med arbejdsgiverne om en række tiltag med et beskæftigelsesfremmende sigte.

Jeg noterer mig i særlig grad, at overlægerne har indgået en aftale, der ud-strækker den normale arbejdstid, så planlagt patientbehandling også kan finde sted i aftentimerne. Jeg har også noteret mig, at gymnasielærerne har stemt nej, et markant nej, der adresserer den utilfredshed, der har været med en, også efter min opfattelse, uhensigtsmæssig proces. Fremadrettet må der fokus på, om den enkelte gymnasierektor påtager sig lederskabet for en god proces, hvor man i en inddragende og dialogbaseret ledelseskultur sikrer et lokalt forankret og godt samarbejde om arbejdstilrettelæggelsen.

Jeg ser samlet set resultatet som "det muliges kunst" og er derfor naturligvis tilfreds med, at medlemmerne har bakket det op.

Forløbet af forhandlingerne og ikke mindst balladen i forbindelse med lockouten af en række undervisergrupper har sat fokus på den danske models styrker og svagheder. Jeg ser vores resultatet som en styrkelse af den danske model, som jeg fortsat finder levende. Lad mig med en lettere omskrivning af Mark Twain sige, at "rygterne om Den Danske Models død er stærkt overdrevne". Akademikerne vil aktivt bidrage til den debat, der uden tvivl vil komme om den danske model frem mod OK15". 

Mere information:
Formand Erik Jylling, tlf. 5128 3945
Direktør Martin Teilmann, tlf. 2249 5850

 

[X]