Vækst- og erhvervspolitik

Styrk SMV'erne via flere højtuddannede og innovation

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for Akademikerne.

To af de ambitiøse målsætninger for innovationsstrategien er, at Danmark i 2020 skal være i top 5 i OECD mht. andelen af innovative virksomheder og andelen af højtuddannede i den pri-vate sektor - frem for på gennemsnittet som i dag. De store og veletablerede virksomheder er allerede innovative og har en høj andel af højtuddannede medarbejdere. Så hvis vi skal nå målene, er der brug for, at det brede lag af SMV'ere ændrer deres strategi, så de i højere grad kommer til at bidrage til væksten. Derfor må nogle af innovationsstrategiens initiativer konkre-tiseres og en særlig indsats må rettes mod SMV'erne.

Flere højtuddannede ud i SMV'erne - ja, men hvordan?
Skal vi øge andelen af højtuddannede i SMV'erne kræver det en særlig "håndholdt" indsats målrettet den enkelte SMV's særlige udviklingsudfordringer. Akademikerkampagnen har vist hvad der skal til ved at fungere som et laboratorium for udvikling og afprøvning af nye metoder til at fremme ansættelsen af akademikere i SMV'erne. Der er skabt mange nye job ved at matche akademikere med virksomheder på områder med få højtuddannede, og denne matchningsindsats må fortsætte som en fast integreret del af vækst- og jobskabelsespolitikken. Sideløbende hermed må der findes nye veje at gå, og Akademikerne foreslår aktuelt tre nye metoder til at øge andelen af højtuddannede i SMV'erne:

For det første er der brug for en mere branche- og områdespecialiseret virksomhedskontakt, så dialogen med virksomhederne skræddersys til de udfordringer, som kendetegner den speci-fikke branche, fx Bygge- og Anlægssektoren eller Transportsektoren. Dialogen bør også foregå i tæt samarbejde med de relevante brancheorganisationer.

For det andet bør der gennemføres en særlig indsats for de SMV'ere, som står over for et ge-nerationsskifte. Mange virksomheder står over for et ejer- eller direktørskifte i de næste 10 år, og det kan risikere at bremse væksten i virksomhederne, hvis ikke der sættes fokus på deres udviklings- og ledelsesbehov. Et samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Danske Revi-sorer og Danske Advokater kan medvirke til at højtuddannede får en vigtig rolle at spille ved at bidrage til at skabe et succesfuldt generationsskifte i SMV'erne.

For det tredje er der brug for et særligt konsulentkorps, som har fokus på SMV'erne og kan sikre koordinering og professionalisering af den landsdækkende matchnings- og vejlednings-indsats. Korpset bør være certificeret og kan bestå af personer fra forskellige dele af erhvervs-fremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Et sådant korps kan blive omdrejnings-punktet for en efterspørgselsorienteret indsats i forhold til at øge innovationen i SMV'erne.

Flere innovative SMV'er via en mere efterspørgselsorienteret indsats
At skabe flere innovative SMV'er kræver en målrettet og efterspørgselsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte virksomheds udviklingsudfordringer. Innovationsstrategiens pro-gram for videnbaseret innovation i SMV'erne, DK-SMV, tager afsæt i de mest anvendte virke-midler såsom videnkupon-, erhvervsph.d.- og videnpilotordningen. Det er en god start, men det afgørende er at tage udgangspunkt i virksomhederne og ikke i innovationsordningerne.

Akademikerne foreslår, at virksomhederne tilbydes et "innovationstjek", som varetages af en konsulent fra det ovennævnte korps, - genre i samarbejde med en af virksomhedens egne rådgivere, fx revisor eller bankrådgiver. Virksomhederne skal have mulighed for at få professi-onelle bistand til at udvikle virksomhedens ydelser, produkter og processer, og rådgivnings-ydelsen kan bestå at to dele: 1) En analysedel, hvor virksomhedens markeds- og konkurrencevilkår samt innovationsbehov identificeres. 2) En gennemførselsdel med iværksættelse af konkrete innovationsaktiviteter.

Rådgiverne skal tage udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordringer knyttet til fx kapi-talbehov, kompetence- og videnbehov, ledelseskapacitet og vækst- og eksportmuligheder. De skal også kende de øvrige muligheder i innovationssystemet - herunder mulighederne for at rekruttere en højtuddannet, som kan arbejde videre med virksomhedens udviklings- og vækstudfordringer "in house".

Der er et stort uudnyttet vækst- og beskæftigelsespotentiale i SMV'erne, men for at udløse det må vi tilbyde SMV'erne efterspørgselsdrevne innovationstjek og bane vejen for at virksomhe-derne ansætter flere højtuddannede. Hvis vi får konkretiseret innovationsstrategien på disse punkter, bliver det mere realistisk at nå målene om at komme i OECD's top 5.

Indlægget er bragt i Altinget den 9. april 2013.

[X]