Vækst- og erhvervspolitik

ACtuelt: Vækstplan fra SF

Vækstplan fra SF sigter mod flere nye private arbejdspladser

SF's nye vækstplan har bred interesse, også fordi den ifølge flere medier har op-bakning fra Socialdemokraterne - og dermed giver en mere præcis retning på, hvil-ken vækst- og erhvervspolitik der kan forventes fra den samlede opposition. Hertil kan komme flere nye elementer.
 
Det står centralt i vækstplanen at anvende den offentlige sektor - og øget offent-ligt/privat samarbejde - som driver for væksten i den private sektor, så der kan skabes op til 75.000 nye private arbejdspladser. Den offentlige indkøbspolitik skal anvendes mere offensivt til at skabe innovation, og der peges særligt på velfærds- og sundhedsteknologi, klima og vand som fokusområder, når der skal skabes ny vækst i de danske virksomheder.

Dermed foreslår SF en strategi, hvor man går efter, at politikerne udvælger nogle særlige vækstområder, der forventes at kunne forbedre den danske økonomi gene-relt, hvis man særligt satser på at investere i disse områder. SF foreslår samtidig en omlægning af den nuværende erhvervsstøtte, hvilket skal bidrage til at finansie-re planen. Endvidere ønsker SF at annullere genopretningsplanens besparelser på forskningsområdet.

AC finder det alt i alt meget positivt, at der nu foreligger et konkret vækstudspil fra SF, fordi det giver et godt grundlag for at drøfte forskellige strategier for at øge væksten i Danmark, når der nu forventeligt kommer et udspil fra regeringens vækstforum inden længe.

Samtidig glæder det AC, at SF med sin vækstplan anslår nogle temaer og stiller nogle konkrete forslag, som også er på bordet i AC i forbindelse med et igangvæ-rende arbejde med et vækst- og erhvervspolitisk udspil.

Det er bl.a. et tema i AC's kommende vækstudspil, hvordan man kan gøre den of-fentlige sektor til et innovationsområde, og hvordan den offentlige indkøbspolitik kan bruges som driver for innovation. Derudover har AC også drøftet, om der kan findes finansiering til en mere forsknings- og innovationsrettet erhvervspolitik ved at gennemgå de eksisterende erhvervsstøtteordninger kritisk.

Drøftelsen af AC's kommende vækst- og erhvervspolitiske udspil fortsætter på en intern udviklingskonference i AC i morgen den 20. januar 2011.


Yderligere information:
Afdelingschef Niels Lykke Jensen, tlf. 22 49 58 59
Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65

[X]