Politik

Produktivitetskommissionen: Homo Economicus har talt!

Produktivitetskommissionens anbefalinger til hvorledes uddannelserne i højere grad kan bidrage til samfundets produktivitet er en indføring ud i Homo Economicus; den særlige økonomlogik og menneskeforståelse, hvor individet handler ud fra en rationel, økonomisk egeninteresse.

Alt kan måles og vejes i Produktivitetskommissionens logiske og rationelle verdensbillede. Uddannelsernes kvalitet kan nedbrydes i kvantitative mål såsom dimittendernes fremtidige beskæftigelses- og lønudvikling.

"Kommissionens rapport giver anledning til en række gode og vigtige drøftelser. Det meget kvantitative fokus giver mig dog anledning til at påminde kommissionen om en gammel økonomvittighed, der lyder således: Statistik er som en gammel lygtepæl, den er god at læne sig op ad, men oplyser dårligt. Dette mundheld er det nok vigtigt, at vi holdes os for øje i den videre drøftelse af fremtidens uddannelser", siger Ingrid Stage, formand for Akademikerne.

Produktivitetskommissionen anbefaler, at der indføres økonomiske incitamenter hos de studerende til at vælge den "rigtige" uddannelse, fx ved at omlægge en del af SU'en til statsgaranterede studielån, ved at give lavere SU til studier med høj og vedvarende arbejdsløshed, eller ved at indføre en vis brugerbetaling på uddannelserne. 

Tilsvarende anbefaler Produktivitetskommissionen, at der via en ændring af taxametersystemet gives stærke økonomiske tilskyndelser hos uddannelsesinstitutionerne til at udbyde uddannelser, der sikrer dimittenderne gode indtjeningsmuligheder. Dette skal ske ved at indføre et såkaldt "indkomsttaxameter", hvor taxametersatsen for den enkelte uddannelse afhænger af erhvervsindkomsten for dimittenderne et år efter endt uddannelse.

Princippet om, at finansieringen skal være forankret i kvantitative mål for dimittenders succes på arbejdsmarkedet, er således bærende i Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Akademikerne må umiddelbart advare mod en for forsimplet økonomisk rationel tænkning, der ikke levner megen plads til, eller forståelse for, forskellighed blandt de uddannelsessøgendes forudsætninger og motivationer for valg af uddannelse.

"Det giver ganske enkelt ikke mening at forvente, at differentieret SU vil medføre, at uddannelsessøgende uden matematisk forståelse, på den baggrund vil søge de matematiktunge uddannelser. Den udfordring mangler Produktivitetskommissionen at komme med et fornuftigt bud på. I det hele taget er det dybt problematisk, at kommissionen på et forældet datagrundlag bidrager til mytedannelse om humanistuddannelsernes beskæftigelsessituation. Man skulle tro, at kommissionen ikke kender til de seneste 5-6 års positive beskæftigelsesudvikling for denne gruppe akademikere", udtaler Ingrid Stage.

Akademikerne hæfter sig ligeledes ved, at Produktivitetskommissionen er opmærksom på de udfordringer der ligger i et indkomsttaxameter. Fx det helt åbenlyse i, at konjunkturudsving ikke må medvirke til usikkerhed i uddannelsesinstitutionernes finansieringsgrundlag, men også det forhold, at visse uddannelser er rettet mod den offentlige sektor med en anderledes løndannelse end den private sektor.

"Det er godt, at Produktivitetskommissionen nu tager fat på det nuværende taxametersystems uheldige økonomiske incitamentsstyring. Og jeg vil også gerne kvittere kommissionen for at adressere den lave studieintensitet på visse uddannelser. Jeg håber og forventer nu, at Morten Østergaards Ekspertudvalg kan bidrage med yderligere anbefalinger og analyser, der går dybere ned i den uddannelsespolitiske kontekst", siger Ingrid Stage.

For yderligere kommentarer:

Formand Ingrid Stage
Mobil: 51 21 23 51

[X]