Politik

Opfordring: Saml de videregående uddannelser

Artikel af Erik Jylling, formand for AC, bragt i Berlingske den 1. juni 2011:

Den globale konkurrence om viden og kompetencer gør det bydende nødvendigt at få gjort op med den manglende sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Realiteten er, at vi taber alt for meget talent på grund af tåbelige barrierer. Alene drengenes uddannelsesefterslæb bør give anledning til et opgør med den nuværende søjletænkning.
 
Erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne har hver sin berettigelse i forhold til arbejdsmarkedets kompetencebehov. Vi skal holde fast i de tre sektorers særkende, men den manglende sammenhæng hindrer mange unge i at videreuddanne sig. Dette er ikke nyt, men problemerne bliver ikke håndteret så længe der er delt ansvar mellem Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet.
 
AC opfordrer derfor den næste regering, blå som rød, om at få flyttet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne over til universitetsuddannelserne i Videnskabsministeriet. Det vil give en klar arbejdsdeling: Videnskabsministeriet skal sikre synergi og sammenhæng mellem de videregående uddannelser, mens Undervisningsministeriet skal have fokus på, at vores unge mennesker får de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse.
 
Videnskabsministeriets forslag om 4årige kandidat-light-uddannelser er et eksempel på, at de videregående uddannelser ikke indtænkes i et komplementært uddannelsessystem. Bliver forslaget gennemført vil universiteterne få incitament til at skrue endnu mere op for volumenknappen, hvilket vil medføre en kannibalisering af de praksisnære professionsbacheloruddannelser.
 
Brugerbetalingen på suppleringsuddannelserne til kandidatuddannelserne udgør en barriere. Hvis vi afskaffede brugerbetalingen på 15.000 kr. ville vi meget tydeligt vise de unge, at valg af indgang til det videregående uddannelsessystem ikke er afgørende for, hvorvidt man kan uddanne sig op til højeste niveau.
 
Særligt de kortere erhvervsrettede erhvervsakademiuddannelser kan få tag i drengene, men det kræver et større geografisk spredt udbud, fx som satellitter fra professionshøjskolerne så vi skal nå ud til unge i yderdanmark. Derfor skal der også være tættere samspil mellem erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, bl.a. ved en udbygning af overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Og der skal udvikles langt flere erhvervsrettede professionsbacheloruddannelser målrettet den private sektor. I det hele taget skal der sættes turbo på fusionsreformen mellem erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Hvorfor vente til 2015 når behovet er åbenlyst?
 
AC har tidligere foreslået, at der nedsættes en uddannelseskommission, der mere systematisk skal analysere det samlede område for videregående uddannelser og udarbejde konkrete anbefalinger til et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem, der matcher de aktuelle og fremadrettede udfordringer i et udviklings- og vækstperspektiv. Dette kunne passende være et første initiativ fra et nyt ministerium for de videregående uddannelser.
[X]