Politik

Ja til talentudvikling, men med visse forbehold

Uddannelsesminister Morten Østergaards debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser har mange gode takter.

Men det er afgørende for AC's fulde opbakning til en talentstrategi, at fokus og midler ikke fjernes fra universiteternes og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioners primære uddannelsesopgave. For den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden er helt indiskutabelt at få hævet den generelle uddannelseskvalitet.

De senere års ekspansive vækst i optaget på universiteterne har skabt et pres på kvaliteten af uddannelserne. Og der er ingen tvivl om, at den større heterogenitet i studentermassen i forhold til motivation, interesse og faglig formåen er et grundvilkår, der er blevet yderligere forstærket gennem de senere år på universiteterne. AC deler derfor i udgangspunktet ministerens vision om løft i kvaliteten af de videregående uddannelser ved - blandt andet - at sætte fokus på uddannelsernes evne til i højere grad at motivere, udfordre og udvikle de dygtigste studerende til deres fulde potentiale.

"AC deler i vidt omfang uddannelsesministerens vision om større fokus på, at talentudvikling skal bidrage til kvalitetsløft af de videregående uddannelser. Men AC's fulde opbakning er betinget af, at en talentstrategi ikke fjerner fokus - ej heller ressourcer - fra den generelle uddannelsesopgave på universiteterne. Så længe der kan findes eksempler på universitetsuddannelser med for lav studiebelastning og for ringe forskningsdækning, er den væsentligste uddannelsespolitiske dagsorden fortsat at få hævet den generelle uddannelseskvalitet", siger Erik Jylling, formand for AC.

En særlig talentudviklingsstrategi bør have som bærende præmis, at dygtige talentfulde studerende interagerer med ordinære studerende igennem studieforløbet. Det er positivt, at uddannelsesministerens oplæg netop ikke synes at bygge på en forestilling om at isolere de særligt dygtige studerende på eliteuddannelser, men netop på et ønske om at tilvejebringe fleksible rammer, der skal gøre det muligt for uddannelserne at tilgodese og udvikle den enkelte studerendes potentiale.

Blandt de forslag som AC finder positive, er forslaget om at ophæve det meget rigide ECTS-loft. En sådan ophævelse vil gøre det muligt for studerende der følger den normerede tidsramme at tage ekstra fag og således dygtiggøre sig udover det ordinære niveau. Også forslaget om en særlig indsats for at fremme innovations- og entreprenørskabstalenter på de videregående uddannelser får AC's støtte. Forhåbentlig vil et sådant talentfokus kunne bidrage til et løft i prestige og dermed styrkelse af iværksætterkulturen på de videregående uddannelser.

Derimod er AC meget kritisk overfor debatoplæggets forslag om, at ambitiøse studerende skal kunne færdiggøre deres uddannelse hurtigere end normeret tid. Spørgsmålet er, om det er et klogt karriereråd at tilskynde til hurtig færdiggørelse? Alt tyder på, at erhvervslivet ikke honorerer hurtige studerende, idet flere undersøgelser viser, at vejen til første job i høj grad afhænger af det CV den studerende har opbygget sideløbende med sit studium. Tværtimod vil AC argumentere for, at hvis der opstår tendens til, at nogle uddannelser (kan) gennemføres på mindre end normeret tid, bør man i stedet overveje studiebelastningen og herunder undervisningsomfanget på disse uddannelser.

Læs hele AC's høringssvar vedr. uddannelsesminister Morten Østergaard's debatoplæg om talentudvikling på de videregående uddannelser.

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne
http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/talent-skal-udvikles-paa-alle-uddannelsesniveauer/debatoplaeg-plads-til-talenterne.pdf?utm_

[X]