Politik

Internationaliseringsstrategi for de videregående uddannelser

AC efterlyser en ny national strategi for uddannelsernes internationalisering. En strategi med et todelt formål: Tiltrækning af dygtige udenlandske studerende til danske uddannelser og tiltrækning af dygtige udenlandske talenter, der med en dansk kandidatgrad efterfølgende kan arbejde for dansk erhvervsliv, fx som kulturel brobygger til eksportmarkederne.

OECD har identificeret fire grundlæggende rationaler bag landenes strategier for internationalisering af de videregående uddannelser. Strategier der for så vidt kan indeholde et miks af - overordnet set - fire tilgange til internationalisering:
1. The mutual understanding approach
2. The skilled migration approach
3. The revenue-generating approach
4. The capacity-building approach

AC's position
AC's nuværende position bygger på et miks af "The mutual understanding approach" og "The skilled migration approach". AC's politik er således formuleret med to delmål:

1. Danske videregående uddannelser skal i højere grad kunne til-trække dygtige udenlandske studerende, der kan bidrage til ud-dannelsernes internationalisering og kvalitet. Dygtige studerende tiltrækker dygtige studerende, undervisere og forskere.

2. Danske kandidatuddannelser skal i højere grad bruges til at til-trække dygtige udenlandske talenter, der med en dansk kandi-datgrad kan arbejde for dansk erhvervsliv, fx som kulturel bro-bygger mellem Danmark og eksportmarkederne.

Det betyder samtidig, at AC tager afstand fra "The revenue-generating approach" og "The capacity-building approach", ligesom AC heller ikke skelner mellem EU/EØS-studerende ("gratister") og tredjelandes stude-rende ("betalende") i sin nuværende politik.

Læs hele notatet:

Internationaliseringsstrategi for de videregående uddannelser

Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser

[X]