Politik

Høringssvar over udkast til forslag til ændring af universitetsloven (talent)

Akademikernes høringssvar over udkast til forslag til ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannerlser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunsteriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om åben uddannelse (talent)

Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til forslag om ændring af universitetsloven (talent) mv. til høring. Akademikerne har udsendt lovudkastene til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med bemærkninger.

Den marktante udvikling de senere år i optaget på de videregående uddannelser har været med til at øge uddannelsesniveauet, men det øgede optag har samtidig skabt et pres på kvaliteten af uddannelserne. Særligt hvor laveste fællesnævner i for høj grad har været styrende for ambitionsniveauet på uddannelserne. Der er ingen tvivl om, at den større heterogenitet i studentermassen i forhold til motivation, interesse og faglig formåen er et grundvilkår, der er blevet yderligere forstærket gennem de senere år på universiteterne og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Akademikerne deler derfor ønsket om løft i kvaliteten af de videregående uddannelser ved (blandt andet) at give de videregående uddannelsesinstitutioner bedre mulighed for i højere grad at motivere, udfordre og dermed udvikle særligt dygtige studerende til deres fulde potentiale.

Men det er helt afgørende for Akademikernes støtte til en talentpolitik på de videregående uddannelser, at der medfølger særlige midler til en sådan satsning. For en større bevågenhed på de dygtigste og mest talentfulde studerende på de videregående uddannelser må ikke fjerne fokus, ej heller ressourcer, fra den generelle uddannelsesopgave.

Derfor finder Akademikerne det da også kritisabelt, at der ikke følger hverken taxametertilskud eller driftsbevilling med for de ekstra aktiviteter som lovændringen giver mulighed for. I værste fald betyder forslaget uden medfølgende finansiering, at der sker en udhuling af finansieringen af de ordinære uddannelser, i bedste fald, at der alene bliver tale om symbolpolitik.

Med lovændringerne gives universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for følgende talentinitiativer:

 

  • Mulighed for at honorere særligt talentfulde studerende, der har ydet en ekstraordinær indsats på studiet, ved at give dem en udmærkelse på eksamensbeviset.

 

  • Mulighed for at anerkende ekstra-curriculære aktiviteter direkte på eksamensbeviset.

 

  • Særligt dygtige studerende skal have mulighed for at tage ekstra ECTS-point, som ligger ud over uddannelsens normering, fx på særlige talentspor.

 

  • Dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever skal have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser, ligesom de skal kunne få merit herfor ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse.

 

Akademikerne støtter, at der på eksamensbeviset kan gives udmærkelser samt at der ligeledes, på eksamensbeviset, kan fremgå ekstra-curriculære aktiviteter. Akademikerne hæfter sig ved, at det af bemærkningerne til lovændringerne fremgår, at fastsættelse af kriterier vedrørende eksamensbevisernes udformning, vil ske i dialog mellem institutionerne og ministeriet med henblik på at skabe ensartede kriterier for udmærkelse og anerkendelse.

Akademikerne finder særligt muligheden for at kunne tage ekstra ECTS-points interessant og nyskabende. Men når det er sagt, må det siges at være noget af en gratis omgang at give institutionerne muligheden for at lave særlige talentspor, uden at der følger finansiering med.

Akademikerne ser det som en styrke, at de gymnasiale uddannelseslove præciserer, at undervisningen skal tage højde for den enkelte elevs faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det gælder naturligvis også særligt talentfulde elever, der i dag både har mulighed for at følge undervisning i flere fag på højniveau og i øvrigt deltage i særligt tilrettelagte undervisningsforløb for talenter, som de enkelte almene og erhvervsrettede gymnasier kan tilrettelægge, fx i samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner.

Umiddelbart finder Akademikerne det vanskeligt for eleverne at forene de faglige udfordringer i 3. g med at kunne følge fag i de videregående uddannelser. Målgruppen for initiativet er efter vores opfattelse relativt begrænset.

Det fremgår eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget, at hverken den enkelte elev eller ungdomsuddannelsesinstitution skal afkræves deltagerbetaling for elevens deltagelse i undervisningen på den videregående uddannelsesinstitution. For Akademikerne er det en afgørende forudsætning for at støtte initiativet, at hverken elever eller ungdomsuddannelser påføres ekstra omkostninger ved dets realisering. Derfor ser vi med tilfredshed på de tydelige lovbemærkninger på dette punkt.

Men igen må Akademikerne kritisere, at den foreslåede model for de videregående uddannelsesinstitutioner ikke er finansieret. Og igen får man oplevelsen af, at der er tale om ren symbolpolitik snarere end et reelt ønske om talentpleje fra de tidlige ungdomsår.

I det hele tage mangler der en vurdering af lovændringernes økonomiske konsekvenser for universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner. For det må antages, at forslagene vil kræve en ikke ubetydelig administrativ indsats på forskellige administrative niveauer på universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner. Fx vil der være behov for registrering af de ekstra-curriculære aktiviteter, opbevaring i et ukendt antal år af de registrerede data, kontrol af aktiviteternes kvalitet og omfang, faglig vurdering af aktiviteterne, efterfølgende meritering for diverse kurser mv.

Akademikerne ser afslutningsvist gerne, at der i højere grad fokuseres på et generelt kvalitetsløft af undervisningen, så underviserne får ressourcerne til at formå at differentiere og skabe udfordringer - også for de dygtigste studerende, fx gennem flere vejledningstimer, mere systematisk, individuel feedback fra undervisere gennem hele studieforløbet, mulighed for individuelt tilrettelagte studieenheder, hvor de studerende kan fordybe sig i selvvalgte emner, hvor den enkeltes særlige interesser og talent kan dyrkes, tættere sammenkobling af forskning og undervisning på universiteterne, samt bedre mulighed for at tage på studieophold i udlandet og få disse meritoverført på hjemmeuniversitetet.

[X]