Politik

Gode toner i enighed om god uddannelse

Akademikerne bifalder helt overordnet den indgåede ”gentlemen agreement” om fælles initiativer for god uddannelse mellem uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og de videregående uddannelsesinstitutioner. Akademikerne vil først og fremmest rose regeringen for at række hånden ud mod institutionerne i bestræbelsen på at finde fælles løsninger.

Det er helt evident, at uddannelsernes kvalitet bedst løftes når institutionerne ikke fratages ansvaret herfor, sådan som politikerne blandt andet lod ske med fremdriftsreformen. Netop derfor er det også rigtig gode toner, at ministeren sammen med universiteterne er blevet enig om et serviceeftersyn af fremdriftsreformen. Akademierne håber, at et sådant serviceeftersyn kan dæmme op for nogle af de kvalitetshæmmende effekter ved reformens enøjede hensyn til hastighed og fremdrift.

Undervisning er ganske rigtigt en kerneopgave på universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner. Akademikerne støtter, at uddannelsernes relevans og kvalitet i højere grad bliver fokuspunkt for bestyrelserne. Ligeledes at uddannelsesledelsen på universiteterne med fordel kan styrkes.

Akademikerne finder dog ikke behov for en revision af stillingsstrukturen på universiteterne. Undervisnings- og forskeropgaverne kan allerede løftes inden for den gældende stillingsstruktur. Problemet er, at stillingsstrukturen ikke alle steder bliver brugt som intenderet og derfor ser Akademikerne da også gerne, at der bliver sat øget fokus på denne problemstilling.

Akademikerne finder den nuværende udvikling med forkortede specialeperioder dybt bekymrende og underminerende for uddannelsernes kvalitet og faglighed. Udviklingen er endnu et eksempel på fremdriftsreformens uheldige kontraproduktive effekt i forhold til kvalitetsdagsordenen. I forlængelse heraf vil Akademikerne gerne opfordre minister og universiteter til at sikre tilpas ambitiøse rammer for specialeudarbejdelsen på kandidatuddannelserne i de forestående fælles drøftelser.

Til gengæld støtter Akademikerne, at universiteterne forpligter sig til at overveje, hvorledes interaktionen mellem undervisere og studerende samt feedback til de studerende kan forbedres. Men samtidig skal der huskes på, at pilen også peger på politikerne i forhold til at sikre økonomiske rammer for en fornuftig stud/VIP-ratio på universiteterne. Akademikerne deler her Kvalitetsudvalgets analyse af, at det er ”ganske bemærkelsesværdigt”, at den samlede uddannelses- og forskningsbevilling pr. STÅ for CBS er under eller på niveau med bevillingerne til seks ud af ni erhvervsakademier.

Akademikerne støtter ligeledes, at det centrale tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner fremover bliver gennemført systematisk og med sammenlignelige nøgletal for overgangen til beskæftigelse, gennemførelsestider og frafald. Akademikerne har i forbindelse med de nye institutionsakkrediteringer tidligere foreslået, at negative afvigelser over længere perioder på sådanne nøgletal bør føre til overvejelser om uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse og optag.

Tilsvarende støtter Akademikerne en deregulering af reglerne på eksamensområdet, således at uddannelserne i højere grad får mulighed for løbende prøveformer undervejs i undervisningsforløbet. Ligeledes at der nedsættes et udvalg, der skal se på behovet for en modernisering af censorordningen. Akademikerne noterer sig med tilfredshed, at det understreges, at en given modernisering skal tage hensyn til de studerendes retssikkerhed.

Akademikerne finder det fornuftigt, at der lægges op til mere fleksibilitet i optagelsessystemet, og at dette sker i dialog med institutionerne samt at der som led i bestræbelserne igangsættes pilotprojekter, der skal bidrage med evidens og viden om mere varierende optagelsesformer.

Akademikerne har tidligere i forbindelse med Kvalitetsudvalgets endelige rapport, spillet ind med seks konkrete forslag til hvorledes der skabes øget fokus og prestige til undervisningen og uddannelserne på universiteterne.

Læs seks forslag til at skabe øget fokus og prestige til undervisningen og uddannelserne på universiteterne

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, tlf: 2966 6977

[X]