Politik

S-SF-plan trækker i de rigtige håndtag

– men holder finansieringsforudsætningerne?"Fair Løsning 2020 indeholder en række spændende elementer med et fornuftigt investeringssigte, bl.a. på uddannelse og vækst og med tilløb til reformer på beskæftigelsesområdet. Men planen er også på enkelte områder ret optimistisk, hvad angår forudsætninger om finansieringen, fx mangler vi at se flere konkrete forslag til, hvordan der kan skaffes 15 mia. via trepartsforhandlinger" udtaler AC's formand Erik Jylling.

S-SF vil investere 10 mia. kr. i uddannelse

Hvor regeringen med genopretningsplanen vil spare på uddannelse og forskning, vil S og SF gå den modsatte vej og investere 10 mia. kr. i uddannelse, bl.a. for at nå målsætningen om at 95 pct. af alle unge i 2015 skal tage en ungdomsuddannelse.

AC finder forslaget meget positivt og deler oppositionens synspunkt om, at uddannelse må betragtes som en investering og ikke som en udgift - også selv om der går en årrække, før investeringen giver økonomisk afkast. AC finder det også positivt, at SF nu har sagt nej tak til at medvirke til forringelser af SU'en.

AC deler dog ikke S og SF's optimisme i forhold til, at 95 pct. målsætningen kan nås i 2015, og AC finder det heller ikke sandsynliggjort, at der - som forudsat i S-SF's plan - vil være et afkast på ca. 5 mia. kr. i 2020 som følge af et øget uddannelsesniveau. Men det ændrer ikke på, at der er økonomisk gevinst ved at få flere unge igennem uddannelserne, og at regeringens nedskæringer er en fejltagelse.

AC har bidt mærke i, at S og SF flere gange har lovet at rulle genopretningsplanens besparelser på forskning og uddannelse tilbage, såfremt de vinder regeringsmagten. Vækstplanens forslag om øgede investeringer i uddannelse viser, at der er vilje til at holde det løfte.

Arbejdsmarkedsreformer og beskæftigelsesindsats

Fair Løsning 2020 indeholder en konkretisering af, hvilken beskæftigelsespolitik vi kan forvente under en eventuel kommende S-SF regering. Planen foreslår således, at alle dagpengemodtagere skal aktiveres efter seks måneders ledighed, og a-kasserne skal have det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen inden aktiveringens start. Dette er en fremrykning af aktiveringstidspunktet i forhold til den nuværende lovgivning for de 30-60 årige, hvor der er krav om første aktiveringstilbud efter 9 måneders ledighed.

AC bakker op om forslaget med det forbehold, at der gives forrang til meningsfyldt aktivering frem for aktivering blot for reglens skyld. Med meningsfyldt aktivering menes, at aktiveringen er fremmende for at opnå ordinær beskæftigelse i forhold til relevant uddannelse og kvalifikationer og i øvrigt ikke griber destruktivt ind i jobsøgningsprocessen for den enkelte ledige.

AC anbefaler i den forbindelse, at der ikke knyttes en fastsat minimumslængde på aktiveringstilbuddet, da det er individuelt, hvilket redskab og forløb der vil være relevant, samt at seks-måneders kravet også bør gælde for unge under 30 år med kompetencegivende uddannelse.

Det er desuden AC's vurdering, at det er hensigtsmæssigt at lade a-kasserne stå for den første intensive indsats, da a-kasserne har det bedste kendskab til nyledige medlemmers arbejdsmarkedsudfordringer. I forbindelse med evt. trepartsforhandlinger med en ny regering anbefaler AC, at man tager hele det nuværende beskæftigelsessystem op til drøftelse bl.a. med henblik på at få en bedre og mere sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænserne ved hjælp af en afkommunalisering af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

Lån til nystartede virksomheder giver vækst

S-SF fremlægger også en vækstplan til 1,2 mia.kr, og et vigtigt element heri er en skattekreditordning, der giver mulighed for at yde rentefri lån til virksomheder, som investerer i forskning og udvikling. Formålet er at øge nye virksomheders lyst til at investere og dermed fremme iværksætteri og innovation. Med en sådan ordning - som også er foreslået af regeringens vækstforum - kan de nystartede virksomheder, som har underskud og derfor ikke kan udnytte et fradrag for forskningsudgifter, i stedet få et rentefrit lån. Lånet betales så tilbage, når virksomheden får overskud.

AC støtter varmt forslaget og finder det vigtigt at sætte ind med flere initiativer, der stimulerer forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder. Dette forslag bør derfor ikke stå alene men følges af andre initiativer, fx afskaffelse af iværksætterskatten og støtte til innovationsstjek og ansættelse af højtuddannede.

S og SF foreslår også en ordning, hvor investeringer i maskiner og bygninger kan udløse skattekredit. Det gælder ikke alle virksomheder, men kriterierne for udvælgelse fremgår ikke, og det forekommer usikkert, om ordningen vil stimulere innovation og vækst, eller om den blot vil have en efterspørgselsstimulerende effekt.

Med planen foreslås det også at udvide hjemmeserviceordningen, så tilskudsmulighederne kommer til at gælde alle danskere og omfatte flere arbejdsområder. Initiativet skal give flere arbejdspladser og forvandle en del sort arbejde til hvidt.

Vækstplanen finansieres ved at skære i erhvervsstøtten

S-SF vil finansiere vækstinitiativerne på 1,2 mia. kr. ved at skære i alt 2,2 mia. kr. i de eksisterende erhvervsstøtteordninger - hvilket svarer til 10 pct. af udgifterne. 1 mia. kr. skal gå til et særligt klimafradrag. Det fremgår ikke, hvilke ordninger der skal skæres i, der tales blot om en sanering af de eksisterende ordninger med udgangspunkt i en evaluering af ordningernes virkning og effekt.

AC finder det yderst fornuftigt at se med kritiske øjne på de mange erhvervsstøtteordninger, herunder særligt skatte- og afgiftsfordelene for visse erhverv, som ikke nødvendigvis går til de mest vækst- og fremtidsorienterede brancher og virksomheder. AC har netop foreslået evaluering af alle bestående og nye erhvervsstøtteordninger for at undersøge, om de bidrager til at skabe øget velstand og vækst.

Finansieringen af Fair Løsning 2020

Flere vil formentligt sætte spørgsmålstegn ved, om der er balance mellem udgifter og indtægter i S-SF-planen. Fair Løsning 2020 åbner i hvert fald op for kritik, når der a) opereres med optimistiske 2020-antagelser af fx det strukturelle ledighedsniveau og indvandreres erhvervsfrekvens. b) automatisk forudkonteres, at en rationel sanering af erhvervsstøtten vil finde 2,2 mia. kr. samt c) endnu ikke er kommet forslag til trepartsforhandlingerne fra arbejdsmarkedets parter, der overbevisende kan summe til 15 mia. kr., hvis finansministeriets regnemaskine anvendes. Det bliver således spændende at følge en eventuel S-SF regerings implementering af Fair Løsning, når det er Finansministeriet, som skal stå på mål for forudsætninger og beregninger bag de offentlige finansers holdbarhed i en Fair Løsning-optik.

Desuden har finansieringsforslaget om loft over fradragsberettiget pensionsindbetalinger flere uheldige effekter. Dels mindsker den lysten til at spare op til egen pension i pensionsordninger og dels kan den komme på tværs af pensionsaftaler, som er indgået på arbejdsmarkedet.

Yderligere kommentarer kan fås hos AC's formand, Erik Jylling, tlf. 51 28 39 45, e-mail: ej@ac.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos sekretariatschef Jens Mølbach, tlf. 22 49 58 57, e-mail: jm@ac.dk, chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65 eller chefkonsulent Rasmus Conradsen, tlf. 22 49 58 67, e-mail: rc@ac.dk

[X]