Politik

Produktivitetskommissionens slutrapport giver et godt grundlag for videre arbejde

Produktivitetskommissionens slutrapport konkluderer, at Danmarks velstand og velfærd afhænger af en stærkere privat sektor, mere innovation i den offentlige sektor samt styrket kvalitet af uddannelserne. Akademikerne glæder sig til at indgå i forårets videre politiske drøftelser om forbedring af produktiviteten.

Mere viden i danske virksomheder skaber højere produktivitet
Akademikerne er enig med kommissionen i, at vidensniveauet i den private sektor skal løftes, og de relevante forslag bør igangsættes hurtigt og effektivt.

"Et højere uddannelsesniveau i den private sektor og flere virksomheder med internationale aktiviteter er blandt de allervigtigste områder at prioritere for at løfte produktiviteten i Danmark og skabe vækst og nye jobs", siger Akademikernes formand Finn R. Larsen og fortsætter: "Når virksomheder begynder at eksportere, bliver de mere produktive. Vi skal derfor have flere virksomheder, der kigger ud over landegrænserne både for at skabe vækst og for at tvinge sig selv til at arbejde med deres produktivitet."

Akademikerne bakker derfor også stærkt op om kommissionens forslag om at begrænse brug af konkurrence-, kunde- og jobklausuler for at styrke dynamikken i det danske erhvervsliv og give bedre grobund for nye innovative virksomheder.

Særlige udfordringer for små virksomheder og for privat service
I slutrapporten skriver kommissionen rammesættende, at produktiviteten har stået i stampe i den private sektor siden 2010, at den samlet set i dansk økonomi kun er vokset med 0,9 % om året fra 1995-2012, og at det særligt er i de private servicebrancher, at produktiviteten halter mest.

Akademikerne mener, at dette område må gives et særligt fokus fremadrettet og er enig i, som kommissionen skriver, at "en veluddannet arbejdsstyrke og et dynamisk erhvervsliv er særligt vigtigt i en situation, hvor der opstår nye teknologiske muligheder". Derfor undrer Akademikerne sig over, at Produktivitetskommissionen kun konkluderer omkring udbudssiden. Akademikerne er enig i, at der skal skabes bedre rammer for et velfungerende arbejdsmarked, men det indebærer også, at vi må interesse os for efterspørgselssiden.

Akademikerne savner derfor, at slutrapporten kobler kommissionens egne væsentlige konklusioner fra delrapporterne om det store segment, som de mange, mindre virksomheder udgør. Der kan være et stort 'mental gap' for en mindre virksomhed, der ikke har ansat højtuddannede før - eller eksporteret til andre markeder - og det undrer således Akademikerne, at der ikke foreslås tiltag, der bygger bro mellem de mindre virksomheder og den højtuddannede arbejdsstyrke. Akademikerne er nemlig enig med kommissionen i, at internationalisering er en af de vigtigste drivkræfter for produktivitetsvækst, men der er et langt spring dertil for mange af landets mindre private virksomheder. Det spring kan højtuddannede hjælpe til med.

De mindre, private virksomheder i servicebrancherne har en helt særlig produktivitetsudfordring ifølge kommissionen, og det kan forklares ved et meget lavt antal ansatte med videregående uddannelse. Der skal altså skabes en efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft hos de små private servicevirksomheder, som kan give dem et højt vidensniveau, innovative kompetencer, internationalt udsyn og højere produktivitet. Derfor finder Akademikerne det ærgerligt, at kommissionen ikke kommer med konkrete forslag til, hvordan vi på den korte bane får hævet videns- og kompetenceniveauet i den private sektor, særligt hos de mindre virksomheder og særligt i service-brancherne.

Godt grundlag for at fortsætte uddannelsesdebatten
Produktivitetskommissionen gentager i sin slutrapport pointen om, at en væsentlig årsag til Danmarks produktivitetsproblemer skal findes i uddannelsessystemets indretning og finansiering, ligesom de politiske uddannelsesmålsætninger kritiseres for at være blevet opfyldt på bekostning af uddannelsernes kvalitet.

Akademikerne finder Produktivitetskommissionens afsluttende rapport nyttig og brugbar i forhold til en nødvendig diskussion af, hvordan vi får hævet de videregående uddannelsers kvalitet og relevans. Kommissionens anbefalinger om økonomiske incitamentsstyringer via blandt andet SU-omlægninger finder Akademikerne derimod yderst uhensigtsmæssige.

Udgangspunktet for Produktivitetskommissionens arbejde og anbefalinger har i sagens natur haft hensynet til øget produktivitet som bærende præmis. Det er væsentlig at holde dette udgangspunkt for øje, og derfor ser Akademikerne da også frem til at fortsætte debatten når Kvalitetsudvalget senere på ugen offentliggør sin første delrapport om uddannelsernes indretning og kvalitet.

Mere information:
Afdelingschef Jakob Brandt, mobil 24 25 27 27
Chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann, mobil 22 49 58 67
Chefkonsulent Birgit Bangskjær, mobil 22 49 58 55

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]