Politik

Gør Danmark dygtigere

Akademikerne offentliggør i dag en ny erhvervsstrategi, ”Gør Danmark dygtigere” med 71 forslag til initiativer, der kan øge væksten ved at styrke virksomheder og iværksættere i Danmark frem mod 2025.

”Øget innovation, produktivitet og vækst i den private sektor er helt afgørende for, at Danmark også i fremtiden kan fastholde velfærdssamfundet og en høj beskæftigelse. Det står meget højt på Akademikernes dagsorden at styrke udviklingen i den private sektor, og vi ser akade-mikernes viden og kompetencer som et vigtigt bidrag til værditilvæksten i virksomhederne” udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Strategien giver Akademikernes bud på, hvilken retning den private sektor skal bevæge sig, og hvordan vi gør de private virksomheder stærkere og dygtigere. Når akademikere og virksom-heder mødes, bliver der skabt flere jobs til alle faggrupper. Desværre går det meget langsomt med at få flere akademikere ud i de mindre virksomheder. Derfor foreslår vi en vækstpilotord-ning, hvor virksomhederne i en periode får tilskud til at ansætte en akademiker. Vi vil også gerne medvirke til at fordoble antallet af vækstiværksættere, og vi ser bedre mobil- og bred-båndsdækning som en nødvendighed for vækst og udvikling i yderområderne.

Danmark skal være et internationalt kraftcenter for viden, og vi bør øge de offentlige investe-ringer i forskning – hvilket en ny analyse viser at 82,4 pct. af befolkningen er enig i. Vi kan aldrig blive for dygtige, og der skal i højere grad uddannes bredt kvalificerede kandidater med kompetencer rettet mod erhvervslivet, samtidig med at flere studerende skal i praktik hos og samarbejde med virksomhederne.

Det er Akademikernes forhåbning, at erhvervsstrategien kan være til inspiration for den nye regering, og vi ser frem til at samarbejde med de øvrige erhvervspolitiske aktører om at reali-sere strategiens vision om at skabe øget vækst og beskæftigelse i velfungerende og konkur-rencedygtige virksomheder.

Akademikernes erhvervsstrategi 2015 : Gør Danmark dygtigere   

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, 2966 6977, frl@ac.dk

[X]