Politik

Akademikernes høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen)

Den foreslåede bekendtgørelse implementere de ændringer, der forventes at følge af lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Akademikerne har anbefalet at loven ikke bliver vedtaget, jf. det fremsendt høringssvar.

Såfremt det foreliggende lovforslag bliver vedtaget finder Akademikerne det dog positivt, at der med udmøntningen i bekendtgørelsen lægges op til, at der kan ses bort fra forældede videregående uddannelser, således som det fremgår af bekendtgørelsesudkastets punkt 3.

Her angives der i den foreslåede nye § 10a, stk. 3 bl.a. følgende: "Som forældet videregående uddannelse (…) betragtes videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende ikke har anvendt i de sidste 5 år forud for ansøgningstidspunktet."

Akademikerne finder dog, at den foreslåede grænse på fem år harmonerer dårligt med reglerne i dagpengesystemet. Med en toårig dagpengeperiode må det forventes, at langtidsledige højtuddannede vil begynde at søge arbejde uden for deres egentlige fagområde, allerede før de to år er gået. Dermed vil der være en helt forventeligt behov for yderligere udvikling af deres kompetencer, hvis de påtager sig en anden type arbejde, der ikke bygger direkte på den videregående uddannelse, som de har i forvejen.

For at understøtte, at denne gruppe kan videreuddanne sig inden for et nyt jobområde og få SVU til dette, så bør grænsen for, hvornår uddannelser i denne sammenhæng betragtes som forældede højst være to år. Akademikerne skal således anbefale, at bekendtgørelsen ændres i henhold hertil.

[X]