Politik

ACtuelt: Ny aftale: Danmarks Forskningspolitiske Råd skal styrkes

Samtlige partier i Folketinget står bag en ny aftale om revision af loven om forskningsrådgivning, hvor hovedelementerne i det eksisterende forskningsrådssystem fastholdes. Der lægges dog op til en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige dele af rådssystemet, og Danmarks Forskningspolitiske Råd styrkes, mens Koordinationsudvalget nedlægges.

Partierne bag aftalen er enige om, at den seneste reform af forskningsrådssystemet fra 2003 har været en succes og har givet styrket ledelse, mere kvalitetssikring og højere grad af konkurrence om forskningsmidlerne. Men partierne har dog også med aftalen - som er forhandlet med udgangspunkt i en samlet evaluering af forskningsrådssystemet - lagt vægt på behovet for en række justeringer, som forventes gennemført ved en lovændring i foråret 2010.
 
Danmarks Forskningspolitiske Råd skal styrkes, så det bedre kan udfylde sin rolle med at giveoverordnetforskningspolitisk rådgivning. Rådets formål og ansvar skal præciseres i loven, og rådet får et styrket sekretariat, som bliver en selvstændig enhed inden for rammerne af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Rådet skal også have medlemmer med erfaring inden for international forskning.
 
AC havde gerne set en mere markant styrkelse af den overordnede forskningspolitiske rådgivning, fx i form af et helt nyt råd med et uafhængigt sekretariat og en forøget analysekapacitet. Det fremgår ikke af aftalen, hvilken ressourcemæssig styrkelse rådet reelt er tiltænkt, eller hvilken præcisering af rådets formål og opgaver, der bliver tale om. En mere nuanceret vurdering af rådets fremtidige styrke må derfor afvente det konkrete lovforslag, ressourcetildelingen og rådets reelle ageren.
 
Koordinationsudvalget, som aldrig rigtig har udfyldt sin koordinerede rolle på tilfredsstillende vis, nedlægges, og opgaver og midler overføres til andre dele af systemet. Som det vigtigste overføres udvalgets forskeruddannelsesmidler dels til universiteterne dels til Det Frie Forskningsråd, som skal sikre forskeruddannelse på de øvrige offentlige forskningsinstitutioner, fx de tilbageværende sektorforskningsinstitutioner og de højere læreanstalter under Kulturministeriet.
 
Aftalen indebærer også, at der skal ske en styrkelse af kvalitet og legitimitet i behandlingen af ansøgninger i rådssystemet, fx i form af flere internationale medlemmer i rådene og flere eksterne bedømmelser.
 
Endelig forventes rådene fremover at prioritere større bevillingstyper, mens universiteterne skal tage sig af de mindre bevillingstyper. Derfor overføres der fra finansåret 2011 en gang for alle 30 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds bevillingsramme til universiteternes bevillingsramme.
 
Link til aftalen: http://vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-revision-af-lov-om-forskningsraadgivning-mv
[X]