Politik

Ny EU-kommissær om fri bevægelighed og flexicurity

Onsdag, den 13. januar 2010 var der høring i Europa Parlamentet med kommende nye kom-missærer, herunder Lászlo Andor.

Den kommende ungarske EU-kommissær for arbejdsmar-kedet og social spørgsmål erkender, at der er problemer med den fri bevægelighed for arbejds-kraft mellem EU-landene. I et svar under en høring i Europa-Parlamentet sagde han direkte, at det er nødvendigt at se nærmere på konsekvenserne af den måde, udstationering bliver forstået på, og at det er nødvendigt at inddrage arbejdsmarkedets parter.

- Målet med direktivet er at gøre det lettere for lønmodtagere at bevæge sig frit og give dem sik-kerhed. Der er problemer med forståelsen af direktivet, svarede László Andor på et spørgsmål fra Alejandro Cercas.

Cercas er den socialistiske og demokratiske gruppes ordfører i arbejdsmarkedsspørgsmål og havde spurgt Andor om Kommissionens opfattelse af direktivet efter de seneste domme ved EU-domstolen, der stiller spørgsmål ved retten til at konflikte for at få overenskomster.

Den kommende kommissær blev også spurgt om sit syn på begrebet flexicurity, og hertil svare-de Lászlo Andor, at flexicurity kombinerer et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de an-satte.
Blandt socialisternes og demokraternes S&D-gruppe i Europa Parlamentet var der også til-fredshed med høringen.

Den kommende kommissær László Andor understregede under høringen, at krisen er den vær-ste siden 30'erne, og at det er de svageste grupper, der er mest udsatte og udtalte et ønske om at undgå, at der bliver tabt flere arbejdspladser.

Han lagde i den forbindelse vægt på den strategi for vækst og arbejdspladser, der kommer til at erstatte den nuværende Lissabon-proces. Processen udløber nu, og på forårets EU-topmøde ventes den erstattet af en proces for EU frem mod år 2020.

Arbejdstiden blev også berørt i debatten. Europa-Parlamentet har afvist forslag til en revision af direktivet, og Kommissionen lægger op til, at arbejdsmarkedets parter tager fat på spørgsmålet.
Andor blev spurgt om hans syn på, at ansatte godt vil tage overarbejde. Den liberale brite Elisa-beth Lynne spurgte, om det ikke var en ret for ansatte at tage overarbejde.

László Andor svarede diplomatisk, at han ikke kunne garantere, at det var muligt at må enighed om, hvordan man skulle opfatte frivilligt overarbejde.
- Overtid må ikke komme på tværs af sikkerhed og sundhed for arbejderne, sagde Andor og tog dermed samme holdning som EU-domstolen.

2010 er året for bekæmpelse af fattigdom, og den ungarske kommende kommissær mente, at børnefattigdommen er det største problem. Kommissionen vil arbejde sammen med det span-ske - og også det kommende belgiske - EU-formandskab for at begrænse det problem.

[X]