Politik

Det slovakiske EU-formandsskab

Den 1. juli 2016 overtager Slovakiet EU-formandskabet til udgangen af 2016. Prioriteterne i formandskabsperioden er: økonomisk vækst, det digitale indre marked, energiunion, migration og udvidelsen.

Initiativerne er udviklet i et tæt samarbejde mellem det hollandske EU-formandskab, som netop har overdraget formandsstolen til Slovakiet, og det maltesiske formandskab, som overtager EU-formandskabet den 1. januar 2017.

Her følger en liste over udvalgte iniativer:

Det digitale indre marked

 • Opfølgning på indre markedsstrategien for varer og serviceydelser

 • Implementering af CSR under det europæiske semester

 • Iværksætte initiativer vedr. copyright, geo-blokering, digitale kontrakter, e-handel, kabel og satellitdirektiv, samarbejde om forbrugerbeskyttelse, ejerskab til mobil data, europæisk sky inden for forskning

 • Pakke vedr. cirkulær økonomi, herunder et lovinitiativ vedr. affald.

 

Iværksætteri og jobskabelse

 • Opfølgning på REFIT-programmet

 • Investeringsplan, der kan sætte gang i længerevarende projekter

 • Reducere udgifter ved at starte og drive virksomhed

 • Evaluering af COSME-programmet (et program som har til formål at fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV'ers vækst i EU)

 • Ny CSR-strategi

 • Mobilitetspakke (koordinering af sociale sikkerhedssystemer, herunder adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse og længerevarende sociale ydelser)

 • Revidering af udstationeringsdirektivet

 • Regulering af det europæiske EURES-netværk

 • Europæisk platform for ”undeclared work”

 • Forenkling af direktiv om information og høring af medarbejdere

 • Revidering af implementering af ungegarantien.

 

Investering i fremtiden

 

 • Implementering af den Europiske Strategiske Investeringsfond

 • Forhandlinger om partnerskabsaftaler 2014-2020 for strukturfonden og investeringsfonden, der skal fremme Europa 2020 målsætningerne

 • Revidering af de rådgivende strukturer for europæisk forskning

 • Evaluering af det 7. rammeprogram for forskning

 • Midtvejsevaluering af Horizon 2020 programmerne

 • Sprede viden om gode eksempler på Horizon 2020 projekter og øge deltagelsen i Horizon 2020 programmerne

 • Udvikle midler til at støtte unge forskere og gøre en forskningskarriere attraktiv og øge mobiliteten blandt forskere

 • Strømline styring og afrapportering af forsknings og innovationsresultater.

 

ØMU’en – udviklingen af et europæisk kapitalmarked

 • Styrke den sociale dimension i ØMU’en

 • Forny det europæiske semester

 • Direktiv om pensionsinstitutioner

 • Regulering af pengemarkedet

 • Strukturreform af bankerne

 

Et EU der styrker og beskytter borgerne

 • Direktiv om en bedre kønsbalance i virksomhedsbestyrelser

 • Direktiv om implementering af ligebehandling (religion, handicap, alder og seksuel orientering)

 • Strategisk ramme vedr. arbejdsmiljø 2014-2020 (kræftfremkaldende stoffer)

 • Midtvejsevaluering af Erasmus+ programmet

 • Initiativer der retter sig mod at skabe bedre work-life balance med det formål at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet

 • Gennemførelse af ”New skills agenda”, herunder modernisering af det videregående uddannelsessystem

 • En pakke om medicinsk udstyr

 • Revidering af direktiv om selskabsskat

 • Handlingsplan for et effektivt regime for skat, der skal bidrage til at bekæmpe skatteunddragelse.

Link til det slovakiske EU-formandskabs hjemmeside

[X]