Politik

Lovforslag om uddannelsesordning til ledige, der opbruger dagpengeretten er utilstrækkelige for akademikerne

AC finder det positivt, at regeringen og forligspartierne med lovforslaget sikrer de udfaldstruedes forsørgelse i et halvt år, samtidig med at de sikres en ret til uddannelse.

Det er dog afgørende, at retten til uddannelse ikke bliver begrænset af en uhensigtsmæssig indsnævring af mulighederne for at få adgang til en relevant uddannelse.

Det er derfor afgørende for AC, at listen over uddannelser omfattet af ordningen også rummer uddannelser, som er målrettet akademikere.

AC ønsker derfor, at det præciseres, at uddannelser med videregående elementer skal omfattes af ordningen.  Det gælder det kompetencegi-vende niveau som akademi-, diplom- og masterfag. Her er det vigtigt, at der kan dispenseres for, at en del af disse fag/kurser forudsætter, at man har 2 års relevant erhvervserfaring i og med, at mange omfattet af målgruppen ikke vil have en sådan erhvervserfaring. Endvidere bør alle dele af universitetsuddannelserne - uanset om de udbydes som ordinære uddannelser eller som åben uddannelse - være omfattet af ordningen.

Det er endvidere afgørende for AC, at der også gives mulighed for, at mere praksisnære kurser omfattes af listen - uanset om de udbydes af offentlige eller private uddannelsesudbydere. Det kan fx være kurser, der skal hjælpe akademikere med at skifte fra offentlig til privat sektor, kurser i forretningsforståelse, økonomi, strategi, regnskab, markedsfø-ring, fundraising og HR.

AC ønsker generelt, at det ikke kun skal kunne være offentlige instituti-oner, der skal kunne udbyde videregående- og voksenuddannelse i for-hold til målgruppen, men også en fortsættelse af gældende ordninger, hvor også private udbydere i samarbejde med offentlige institutioner kan fortsætte med at kompetenceudvikle højtuddannede.

Det er AC's vurdering, at en stor del af målgruppen for ordningen vil bevare deres medlemskab af A-kassen, hvorfor det vil være naturligt, at a-kasserne fortsat har rollen som de primære rådgivere for denne mål-gruppe.

Endeligt er der behov for en præcisering af, hvad der menes med hel-tidsundervisning. Mange af de kurser og uddannelsesforløb, der vil være relevante for akademikere at gennemføre, vil ikke ud fra en snæver definition kunne betegnes som heltidsundervisning. Dette bør imødekom-mes i den administrative definition af heltidsundervisning, så både ud-dannelser med videregående elementer og mere praksisnære kurser omfattes af definitionen.

Mere information
Sekretariatschef Jens Mølbach, tlf. 22 49 58 57

[X]