Politik

Høringssvar: Nej tak til 8 ugers virksomhedspraktik

LO, FTF og AC har fået nye bestemmelser i bekendtgørelse om forsøgsordninger i høring.

Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker at iværksætte forsøg i perioden 1. juni 2012 til 1. juni 2014 i hvilket jobcentrene skal kunne give dagpengeberettigede dimittender med mindst kort videregående uddannelse tilbud om op til 8 ugers virksomhedspraktik. Praktikperioden kan dermed udvides fra 4 til 8 uger.

Det fremgår af høringsskrivelsen (udateret), at forsøget iværksættes i henhold til aftalen "Bedre vilkår for ledige" mellem regeringen og Enhedslisten d. 19. november 2011 som del af finanslovsaftalen for 2012. 

LO, FTF og AC mener ikke, at der er saglig begrundelse for at give jobcentrene mulighed for at udvide virksomhedspraktik for dagpengeberettigede dimittender. 

Desuden gør organisationerne opmærksom på, at det ikke fremgår af aftalen "Bedre vilkår for ledige", at der skal iværksættes forsøg med 8 ugers virksomhedspraktik til dimittender. Aftalen beskriver kort indsatser mod ungdomsarbejdsløsheden, herunder iværksættelse af traineeforløb til dimittender. Traineeforløb indeholder imidlertid en bred vifte af opkvalificerende og virksomhedsrettede forløb i form af virksomhedspraktik, løntilskud, jobrotation, opkvalificeringsjob, fagrettede kurser, selvvalgt uddannelse - jf. godkendte projektbeskrivelser fra AC og FTF.

Det fremgår af § 42 stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at virksomhedspraktik gives til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 1-5, hvis de har behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller hvis de på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud.

Dimittender, der har gennemført en videregående uddannelse, har ikke behov for 8 ugers virksomhedspraktik for "at afklare beskæftigelsesmål".  Egentlig oplæring som led virksomhedsrettede forløb foregår ved hjælp af løntilskud"med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer" (lovens § 52).Derfor bør virksomhedspraktik altid udgøres af en kort periode som evt. kan efterfølges af en periode med løntilskud og/eller ordinær ansættelse.

Ledige, der deltager i virksomhedspraktik, er ikke omfattet af et ansættelsesforhold på virksomheden, hvilket  betyder, at de ikke er omfattet af overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det betyder også, at de ikke er omfattet af de kollektive arbejdsskadeforsikringer, som er gældende for arbejdspladsen.  Alene af disse årsager bør virksomhedspraktik begrænses til 4 uger.

Hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen på trods af ovenfor beskrevne præmisser vælger at fastholde forsøgsbekendtgørelsen med mulighed for 8 ugers virksomhedspraktik, er det afgørende for LO, FTF og AC, at den ledige ønsker og accepterer den udvidede praktik, og at praktikken ledsages af mindst 8 ugers ordinært arbejde i virksomheden.

LO, FTF og AC forventer, at Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksætter procedurer, der kan sikre implementeringen af disse minimumskrav.

 

[X]