Politik

Højtuddannede mister efterlønsmulighed, men ...

En hård men nødvendig økonomisk prioritering, vurderer AC. Også selv om efterlønnen nu er historie for akademikerne. Prisværdigt mod, men desværre også mange principielle misgerninger i forligspakken

Fredag aften 13. maj 2011 blev der indgået et historisk tværpolitisk forlig om en tilbagetrækningsreform. Reformen rammer især mange højtuddannedes muligheder for tilbagetrækning, da reformens såkaldte "sociale profil" i form af modregning i pension i hele efterlønsperioden de facto betyder, at højtlønnede må egenfinansiere enhver tilbagetrækning før pensionsalderen.
Efterlønnen vil som ordning blive langt mindre og mindre tyngende for de offentlige finanser. Omfanget vil på 30 år falde fra ca. 120.000 personer til ca. 30.000 fortrinsvis kortuddannede og personer uden væsentlige pensionsdepoter. En del af faldet ville dog være kommet alligevel som følge af Velfærdsforliget fra 2006.
AC anerkender, at der skal velfærdsreformer til for at skabe holdbarhed på de offentlige finanser frem mod 2020. Derfor er dagens tilbagetrækningsreform et forståeligt skridt mod en fremtidssikring af vores velfærdssamfund.
 
"Velfærdsreformer i den milliardklasse som tilbagetrækningsreform er, er en nødvendig økonomisk prioritering. Det er rosværdigt, at forligskredsen har taget hånd om finansieringsudfordringerne i stedet for at stikke hovedet i busken. Der er brug for de penge, man nu ved svære forhandlinger har skaffet. Men det er lige så afgørende, at de frihedsgrader, der - møjsommeligt og med hårde ofre - skaffes i hus, bruges klogt til at ruste Danmark til vækst og innovationsevne i årene frem mod 2020. Efterlønsbesparelserne må altså ikke ædes op af bureaukrati og kontrol, som i stigende grad tynger det offentlige serviceniveau."udtaler Erik Jylling, formand for AC.
 
Hovedlinjerne i forliget er:
·         Forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen i Velfærdsaftalen fremrykkes med fem år:
o    Efterlønsalderen vil være 62 år i 2017.
o    Folkepensionsalderen vil være 67 år i 2022.
o    Levetidsindekseringen aftalt i Velfærdsaftalen fastholdes.
·         En tre-årig efterlønsordning.
o    Efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år i løbet af 2018 til 2023. Efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra 2023.
o    Efterlønnens størrelse bliver gjort mere afhængig af pensionsformue.
80 pct. modregningsprocent i hele efterlønsperioden
·         Indførelse af en seniorførtidspension for nedslidte.
·         Alle kan senest i 2012 få deres indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man framelder sig ordningen.
 
Med reformen af efterlønsordningen skønnes der at være omkring 54.000 efterlønsmodtagere i 2020 og ca. 30.000 efterlønsmodtagere i gennemsnit på langt sigt set i forhold til, at der ved uændrede regler (jf. Velfærdsaftalen) er godt 90.000 efterlønsmodtagere i 2020 og 75-80.000 efterlønsmodtagere på længere sigt.
 
(Uddybning af forliget kan læses via: http://fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/05/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/05/Senere%20tilbagetraekning/faktaark_tilbagetrækning.ashx)
 
Tilbagetrækningsreformen vil gøre ondt i manges privatøkonomi og fremtidsforventninger - i høj grad også blandt de højtuddannede.  Men med den givne samfundsøkonomiske virkelighed er der grund til at alle bidrager. Det kan desværre aldrig gøres uden at mange med rette vil føle sig uretfærdigt behandlet, når beslutningerne er truffet. Samtidig må det erkendes, at de alternative måder at skaffe de mange milliarder sagtens kunne blive værre, vurderer AC´s formand Erik Jylling.
AC har endvidere nogle mere principielle og kritiske bemærkninger til tilbagetræknings-reformen og de "politiske tilliggender" til aftalen:
·        Lige adgang til seniorførtidspension - også for psykisk nedslidte.De psykisk nedslidte skal sikres samme muligheder for en tidligere tilbagetrækning som de borgere, der kan påvise fysisk nedslidning. Psykisk udbrændthed mv. bliver en større og større del af arbejdsmiljøbelastningen i det moderne arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at en fremtidig seniorførtidspension ikke alene indretter sig efter et industrisamfund men anerkender den nedslidning, der forekommer blandt alle typer lønmodtagere og selvstændige.
 
·        Behov for initiativer der skal skabe et bredere seniorarbejdsmarked end i dag.Det større udbud af arbejdskraft i alderen 60+ skal også fastholdes via en gulerod om en motiverende og spændende seniortid på arbejdsmarkedet. I dag bliver alt for mange såkaldte seniorer stemplet som "udrangerede", når de søger fortsatte karrieremuligheder både internt og uden for deres nuværende arbejdsplads. Positive seniorpolitiske initiativer skal skubbe til de nuværende kulturer på danske private og offentlige arbejdspladser, så der ikke spildes kompetencer og lyst blandt den ældste del af arbejdsstyrken. Den del som før blev mere eller mindre presset på efterløn eller pension. Tilbagetrækning skal i langt højere grad gøres fleksibel og afhængig af den enkeltes formåen.
 
·        Glidebane i forhold til incitamenter til at spare op til egen pension.I de seneste 20 år er det endelig blevet etableret en sund kultur, hvor næsten alle beskæftigede sparer op til deres pension gennem hele arbejdslivet. Tilbagetrækningsreformens forstærkede modregningsprincipper vil modarbejde danskernes incitament til selv at spare dækkende op til pensionslivet. Der er behov for at understøtte et stærkt og bæredygtigt arbejdsmarkedssystem til fleksibelt at understøtte fremtidens pensionsbyrde. Derfor må der i de kommende år gøres op med en fortsættelse af denne for samfundet stærkt ødelæggende glidebane.
 
·        Grænsekontrol et tilbageskridt for Danmarks internationale placering.Det er skammeligt, at det for at lave en tilbagetrækningsreform var nødvendigt at betale en politisk medgift i form af øget grænsekontrol. Danmark er med 5,6 millioner indbyggere helt afhængig af et åbent internationalt samfund. At bogstaveligt talt "kaste mere jord på Dannevirke" og genopføre grænseskurene er en reaktionær symbolsk handling, der ikke løser problemerne men giver negativ stemning i vores omverden.
AC vil i de kommende uger gennemføre nærmere analyser af aftalens konsekvenser og udsende supplerende materiale.
[X]