Politik

Ekstra penge til Videnpilotordningen i 2013-14

AC vurderer dog, at det ikke er nok til at vende ledighedsudviklingen.

"Enhver styrkelse af videnpiloterne er både velkommen og nødvendig. Men de varslede ekstra midler til ordningen er desværre helt utilstrækkelige set i forhold til ordningens vækst- og beskæftigelsespotentiale."udtaler Erik Jylling, formand for AC.

Regeringens finanslovsudspil, der præsenteres senere i august, lægger op til, at bevillingerne til Videnpilotordningen vokser til 36 mio. kr. i 2012, 52 mio. kr. i 2013 og 44 mio. kr. i 2014. Det svarer til en finansiering af ca. 240 videnpiloter for i år, ca. 350 videnpiloter i 2013 og ca. 300 videnpiloter i 2014.

På finansloven for 2012 var der afsat 26 mio. kr. til Videnpilotordningen samt mulighed for at omprioritere 10 mio. fra Erhvervs-ph.d.-ordningen til videnpiloter.

Derimod er de ekstra midler for 2013 og 2014 en opjustering af ordningen. Det skal dog samtidig bemærkes, at målgruppen for Videnpilotordningen udvides til nu også at omfatte personer med mellemlange videregående uddannelser, for eksempel professionsbachelorer og diplomingeniører.

Ordningen lempes også, så virksomheder med op til fem højtuddannede fremover kan få en videnpilot (mod max. to højtuddannede ansat i dag), og så virksomheder fremover kan have op til to videnpiloter inden for tre år (mod max. én videnpilot inden for tre år i dag).

AC finder det positivt, at regeringen vil styrke ordningen i 2013 og 2014. Videnpilotordningen er en vigtig hjørnesten i både Danmarks vækstpolitik og i indsatsen for at bekæmpe akademikerledigheden. Det er dog AC's vurdering, at denne opjustering af ordningen er utilstrækkelig i forhold til at få vendt  ledighedsudviklingen blandt akademikere. Med mere end 13.000 ledige akademikere, heraf flere tusind personer, som står til at miste dagpengeretten efter nytår, rækker 110 ekstra videnpiloter til næste år ikke langt.

AC vurderer, at Akademikerkampagnen let kunne have afsat de ekstra videnpiloter for næste år inden for den nuværende målgruppe af personer med lang videregående uddannelse. Med udvidelsen af målgruppen frygter AC, at ordningen igen vil løbe tør for midler.

AC opfordrer derfor regeringen til at reservere yderligere midler, når Videnpilotordningen vil løbe tør igen i årene 2013 og 2014.

 

 

[X]