Politik

ACtuelt: Fra viden til velfærd frem til 2020

Regeringen vil bringe os fra viden til velfærd frem til 2020 Den nye regering er nu trukket i arbejdstøjet og har i dag lanceret sit nye arbejdsprogram ”Danmark 2020 Viden> vækst> velstand> velfærd”.

AC vurderer det positivt, at regeringen lægger stor vægt på, at forudsætningerne for at vi i Danmark fortsat kan have et velfærdssamfund af høj kvalitet er, at vi investerer i uddannelse, forskning og innovation som det væsentligste fundament for at skabe øget velstand og velfærd.
 
Regeringen er ikke meget konkret omkring hvilke veje, de vil betræde for at nå de mål, som de opstiller for 2020. Det samme gælder hvilke veje de vil gå for at bringe Danmarks økonomi i balance igen efter, at den økonomiske krise har taget pynten af den tidligere så "stærke" danske økonomi.
 
Regeringsudspillet er hermetisk renset for de mest upopulære ting som f.eks. større reformer på arbejdsmarkedsområdet, hvilket betyder, at udspillet nærmest må karakteriseres som regeringens opspil til næste valg.
 
Regeringen fastholder 1 pct. af BNP også efter 2012
 
Investeringerne i vidensektorerne er et helt afgørende for, at vi - som regeringen bygger sit ny regeringsgrundlag op omkring - kan omsætte viden til velstand.
 
AC finder det positivt, at regeringen maner den aktuelle store usikkerhed omkring investeringsniveauet efter 2012 i jorden ved klart at melde ud, at det høje ambitionsniveau for forskning og innovation skal videreføres - også efter 2012 med henvisning til de aktuelle offentlige investeringer på 1 pct. af BNP. Finansieringen af disse fortsatte investeringer er dog endnu ikke på plads - her henvises blot til "den kommende 2020-plan". Det må også formodes, at der skal forhandles om finansieringen med Folketingets øvrige partier, inden nye midler kan komme i spil fra 2012.
 
Men under alle omstændigheder kan den værste usikkerhed omkring universiteternes fremtidige økonomi lægges til side, og vi kan i stedet sætte fokus på, hvordan vi øger ambitionerne frem til 2020 for at klare os i den internationale konkurrence.
 
Det er også positivt, at regeringen i forhold til anvendelsen af de sidste globaliseringsmidler i 2011-2012 spiller afbalanceret ud ved at både at pege på grundforskning, anvendt strategisk forskning og innovation. Regeringen vil dels tilføre Grundforskningsfonden 100 mio. kr. ekstra fra globaliseringsmidlerne, dels opbygge en ny såkaldt matchfond - på i første omgang 100 mio. kr. - der skal belønne universiteterne for at tiltrække private midler.
 
AC finder dog det sidstnævnte initiativ delvist overflødigt, da universiteterne i forvejen belønnes for deres evne til at tiltrække eksterne midler via den nye model til fordeling af basismidler. I stedet for endnu en ny pulje er der - set fra AC - mere brug for en forenkling af universiteternes samlede finansieringsgrundlag, gerne i form af en flerårig finansieringsaftale med større sammenhæng mellem på den ene side samfundets målsætninger og krav og på den anden side finansieringen.
 
500 mio. kr. til risikovillig kapital
Statsministeren anførte, at vi skal øge Danmarks velstand bl.a. gennem en højere produktivitet. Det betyder, at vi fortsat skal sikre os en stigning i antallet af nye vækstvirksomheder, og at virksomhederne skal være mere innovative.
 
Til at styrke vækstvilkårene i Danmark frem mod 2020 pegede statsministeren på behovet for en strategi for vækst i små og mellemstore virksomheder, herunder hvor flere iværksættere bliver vækstiværksættere, og det skal bl.a. ske ved at forbedre adgangen til risikovillig kapital, idet der afsættes ydereligere 500 mio. kr. til risikovillig kapital, dvs. ud over de 500 mio. kr. der blev afsat i.f.m. aftalen om Erhvervspakken fra september 2009. AC ser positivt på dette initiativ og på en fokusering og prioritering af midler til vækstiværksættere.
 
For så vidt angår initiativer og midler til innovationsområdet blev sløret ikke løftet for det præcise indhold af den længe ventede strategi for styrket innovation i danske virksomheder, kun at der vil være fokus på samspil mellem offentlig forskning og erhvervsliv, øget rettighedsbeskyttelse og udnyttelse af danske virksomheders potentiale inden for design.
 
 
Store reformer af arbejdsudbuddet er stadig sat på stand by
Arbejdsprogrammets del vedr. arbejdsudbuddet er uden de helt store overraskelser. Store reformer af hhv. dagpenge- og efterlønsområdet bliver ikke på den her side af folketingsvalget men formentligt en politisk tidsel, som skal tages op i forbindelse med regeringens kommende 2020-plan.
 
På den korte bane samler interessen sig om regeringens annoncering af justeringer i SU-systemet. Regeringen nærer forhåbninger om, at SU-reglerne kan indrettes med et større incitament til at færdiggøre uddannelsen tidligere.
 
Der nævnes ikke konkrete stilleskruer, men AC er skeptiske overfor potentialet i en SU-reform, da der kan forekomme mange uhensigtsmæssige sideeffekter, og resultaterne af de seneste par års ændringer i studiekulturen har endnu ikke har manifesteret sig.
 
F.eks. kan de kvantitative gevinster i form af en øget arbejdsstyrke hurtigt bliver eroderet af betydelige kvalitative forringelser i udbuddet af arbejdskraft, hvis flere tilskyndes til at stå af tidligere i uddannelsessystemet. Samtidig kan et ensidigt fokus på hurtig gennemførelse betyde øgede dagpengeudgifter til dimittenderne, hvis de studerende straffes økonomisk for at dygtiggøre sig i studiejob sideløbende med studierne. Alle analyser viser, at CV'et er lige så vigtigt som eksamenspapiret, hvis man skal komme hurtigt i job efter studierne.
 
Vi har endnu ikke set de fulde konsekvenser af tiltag omkring specialekontrakter mv. Der eksisterer derfor heller ikke noget overblik over det yderligere potentiale i reduktion af studiegennemførelsestiderne.
 
Se regeringens arbejdsgrundlag samt det danske konvergensprogram for 2009.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos sekretariatschef Jens Mølbach. Telefon 22 49 58 57 eller e-mail: jm@ac.dk
[X]