Politik

AC's vurdering af DØR's konjunkturvurdering

AC's vurdering af Det Økonomiske Råds konjunkturvurdering

AC har modtaget DØR's diskussionsoplæg, som denne gang indeholder en med spænding imødeset konjunkturvurdering og en række analyser vedrørende Danmarks tilslutning til euro'en. AC's formand deltog i DØR-mødet d.d.
 
DØR's vurdering af Danmarks økonomiske prognoser m.h.t. konsekvenserne af den globale økonomiske krise er dyster læsning. Sammenfattende regner Rådet således med en betydelig risiko for en langvarig økonomisk afmatning. Dels fordi der nu både er tale om en finansiel og en realøkonomisk krise, og dels fordi globaliseringen har medført en meget stærk sammenhæng mellem udviklingen i forskellige lande. Således er samhandlen er gået helt i stå, med fare for tilbageslag i 2009. Investeringsniveauet er faldende ligesom forbrugertilliden.
 
DØR opererer også med et hhv. mere optimistisk og et endnu mere pessimistisk forløb frem til 2020. I det optimistiske forløb gives mulighed for, at man allerede i 2010 har set bunden som følge af en mere positiv forventningsdannelse efter de trufne kriseinitiativer. Det er dog tydeligt i økonomernes sprogbrug, at man ikke regner det optimistiske forløb som særligt sandsynligt. Det pessimistiske forløb, som indebærer en stigning i ledigheden til op mod 200.000 arbejdsløse i 2011, bedømmes nok som et mere realistisk scenarium og vil give anledning til, at man først mellem 2014 og 2016 vil komme op på en BNP-vækst på over 2 pct.
 
I den situation anbefaler Det Økonomiske Råd, at man i 2010 viderefører og udbygger de finanspolitisk lempelser, der er igangsat i 2009. Det vurderes, at den samlede effekt af de finanspolitiske lempelser, der gennemføres i 2009 og 2010 (dvs. initiativer, der allerede er foreslået) alt andet lige vil reducere ledigheden med 40.000 personer i 2011 i forhold til en situation, hvor der blev ført neutral finanspolitik. Alligevel mener DØR, at der er behov for en begrænset yderligere finanspolitisk lempelser i 2010 og 2011. Disse yderligere lempelser bør først og fremmest ske som fremrykninger af investeringer, både i den offentlige og private sektor.
Analysen fra DØR specificerer ikke, hvor de offentlige investeringer skal foretages.
Samtidig fremhæver Rådet, at der er begrænset råderum for yderligere offentlige investeringer. Derfor mener AC, at det meget nøje må overvejes, hvordan de offentlige investeringer skal prioriteres for bedst muligt at fremme Danmarks langsigtede strukturelle målsætninger.
 
Endvidere foreslår Det Økonomiske Råd, at der bør afsættes flere ressourcer til beskæftigelsespolitikken for at opretholde kvaliteten i ledighedsindsatsen overfor den enkelte ledige. Derudover påpeger Rådet, at der må ses kritisk på de økonomiske incitamenter for kommunerne i deres fremtidige beskæftigelsesindsats. AC forudser, at der vil være behov for at lave en mere målrettet indsats mod specifikke faggrupper, som vil opleve en høj ledighed i forbindelse med krisen. Her tænkes bl.a. på specifikke uddannelsesgrupper, men også især på gruppen af unge arbejdstagere - uuddannede som uddannede - som allerede nu har oplevet en stigning i arbejdsløshed. AC mener, at der ikke blot er behov for kortsigtede 'her-og-nu'-løsninger, men at der også tænkes langsigtet med henblik på i fremtiden bedre at kunne indsluse unge og nyuddannede på arbejdsmarkedet.
 
Grænserne for at modvirke ledighedsstigningen ved alene at fremrykke offentlige investeringer og udvide driftsområder i den offentlige sektor fremgår bl.a. af, at der i 2010 og 2011 under alle omstændigheder vil ske en negativ ændring i den offentlige saldo, som vil ligge på et niveau omkring 125 mia. kr. lavere end i årene 2007 og 2008. Den eneste positive nyhed i forhold til konjunkturudviklingen er for økonomerne, at den gennemsnitlige lønstigningstakt vil falde fra 4,2 pct. i 2008 til godt 2 pct. i 2010 og 2011. På mødet i Det Økonomiske Råd, blev det dog tilkendegivet fra både lønmodtager og arbejdsgiver side at man ikke fandt det realistisk at holde lønningerne så langt nede i perioden.
 
[X]