Om Akademikerne

2015

Hovedrapport FORANDRINGER forside

Forandringer på arbejdspladsen
- Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015

November 2015

(21 sider) 

Blandt hovedresultaterne i rapporten er:

• 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år.

• Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er dårligere, når der har været flere runder af afskedigelser på arbejdspladsen, og det samme gælder for omorganiseringer.

• Én omorganisering i løbet af to år synes ikke at påvirke stressniveauet i hverdagen, men ved flere omorganiseringer er der tegn på et øget stressniveau.

 

Psykisk arbejdsmiljø: Sygefravær forside

Sygefravær - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015

November 2015

(14 sider)

Blandt hovedresultaterne i rapporten er:

  • Akademikerne har i gennemsnit haft knap fem sygefraværs- og  sygenærværsdage inden for de seneste 12 måneder.
  • En god nærmeste leder samt en god balance mellem arbejde og privatliv sænker sygefraværet og sygenærværet markant.
  • Et godt psykisk arbejdsmiljø og et lavt stressniveau sænker antallet af sygefraværsdage og sygenærværsdage.
 Mobning rapport

Mobning
- Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 

November 2015

(16 sider)

Akademikerne er i undersøgelsen blevet spurgt til, om der er problemer med mobning på deres arbejdsplads, og om de selv har været udsat for mobning. I undersøgelsen er mobning blevet defineret som:

Mobning finder sted, når én eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger eller adfærd på arbejdspladsen, som det er svært at forsvare sig imod.

 

Universitetsansattes stress

Universitetsansattes stress
- Undersøgelse 2015

August 2015

(22 sider)

I rapporten ses der nærmere på, i hvilken grad de universitetsansatte er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. Der ses desuden nærmere på, om der er særlige grupper blandt de universitetsansatte, der er i større risiko for stress end andre.

Der ses også på, hvilken betydning en række faktorer har for risikoen for stress. Det undersøges desuden, hvilken rolle ledelse og arbejdspladskultur spiller i forhold til stress. Sammenhængen mellem produktivitet, kvalitet og stress er et yderligere fokuspunkt i rapporten. 

RARpjece billede

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning
(RAR-pjecen)

Juni 2015

(8 sider)

Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Den skal give inspiration til arbejdet, så RAR kan blive et stærkt politisk forum og drivkraft i den regionale beskæftigelsesindsats.

 

Gør Danmark_forside

Gør Danmark dygtigere
- Erhvervsstrategi 2025

Juni 2015

(32 sider)

Det er Akademikernes erhvervspolitiske mission at gøre Danmark dygtigere. Akademikerne kan - uanset hvor de arbejder - bidrage til at forbedre virksomhedens eller organisationens produkter og kerneydelser og til at gøre alle i virksomheden eller organisationen dygtigere. Akademikerne i den private sektor bidrager til at øge produktiviteten og til at innovere og udvikle virksomhedernes markeder, produkter og services.

”Gør Danmark dygtigere” er en vision for udviklingen i den private sektor. Det er den vej, vi synes, udviklingen skal gå, og derfor præsenterer vi også en lang række initiativer, som vi vil arbejde for at gøre til virkelighed. Vi vil invitere alle interesserede til at samarbejde med os om at udvikle initiativerne og gøre dem til fuldt flyvefærdige forslag. 

 

Akademikere skaber vækst forside

Akademikere skaber vækst i private virksomheder
- 68 fortællinger om et Danmark i udvikling

Juni 2015

(164 sider)

Akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder –
det er dokumenteret viden. Men virksomhederne skal have
hjælp til at åbne øjnene og døren for det vækstpotentiale, der
ligger i at ansætte en akademiker. Og akademikere skal have
hjælp til at se sig selv i en mindre virksomhed.

Vi har samlet 68 fortællinger om det konkrete møde mellem virksomhed og akademiker. Fortællingerne viser på hver
deres måde, hvordan samspillet mellem akademikerens kompetencer og virksomhedernes vækst- og udviklingsbehov løfter virksomhederne fremad. I denne casesamling kan du læse om, hvordan dette sker i praksis over hele landet og i et bredt udsnit af brancher.

 forside Ervhervsstrategien

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Intern rapport

Juni 2015

(46 sider)

Akademikerne ser det som en central opgave af bidrage til at udvikle den private sektor og  har derfor udarbejdet en erhvervsstrategi med det formål at sætte en række nye pejlemærker for den erhvervspolitiske indsats. Denne internt rettede udgave af erhvervsstrategien består af tre centrale notater, som indeholder de afgørende indholdsmæssige elementer fra strategiarbejdet. Der er tale om et strategidokument, et notat om globale megatrends og en handlingsplan med målsætninger og initiativer inden for 11 erhvervspolitiske temaer. Ultimo juni 2015 offentliggøres en eksternt rettet publikation med fokus på målsætninger og initiativer.

 

 

Forside forskningsinvesteringer

Forskningsinvesteringer for fremtiden
Hvordan gør vi Danmark til et internationalt kraftcenter for viden?

Maj 2015

(27 sider)

Dansk Industri, Danske Universiteter og Akademikerne anbefaler en politisk målsætning om, at de offentlige forskningsinvesteringer i forskning og udvikling gradvist øges til at udg0re 1,5 pet. af BNP i 2025. Gennem et sådant løft i investeringerne kan Danmark blive et internationalt kraftcenter for viden, hvor vi tiltrækker og fastholder excellente forskere og virksomheder til gavn for vækst og beskæftigelse. Med dette fælles udspil kommer de tre organisationer med en række forslag til, hvordan øgede offentlige forskningsinvesteringer kan anvendes til at styrke den excellente forskning og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder. 

 

Billeder hovedrapport undersøgele 2015

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - undersøgelse 2015

April 2015

(71 sider)

Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring.

Akademikerne har - i tæt samarbejde med vores 25 medlemsorganisationer - gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på det akademiske arbejdsmarked for at få klarlagt akademikernes udfordringer med arbejdsmiljøet. 28.000 akademikere har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

psyki undersøgelse stress billede

Stress - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - undersøgelse 2015

April 2015

(24 sider)

Stress kan medføre alvorlige konsekvenser for de personer, der rammes. Både sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt. Men også for arbejdspladserne og samfundet er der store gevinster at hente ved at nedbringe graden af stress. I denne delrapport sætter Akademikerne derfor fokus på stress.

Delrapporten er en del af Akademikernes undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø. 28.000 medlemmer af de akademiske fagforeninger besvaret spørgeskemaet.

 

 

 

 

 

 

 

[X]