Høringssvar

Høringssvar fra EFS om arbejdstidsdirektivet

Klare budskaber til Kommissionen i høringssvar fra EFS om konsultation af parterne i sagen om revision af arbejdstidsdirektivet

EFS vil på sit møde i juni vedtage en skrivelse i den partshøring, Kommissionen indledte den 24. marts 2010 om en revision af arbejdstidsdirektivet. I svarskrivelsen sender EFS klare budskaber til Kommissionen om, at en revision af arbejdstidsdirektivet kun kan ske under hensyntagen til:
  • Et nyt traktatgrundlagmed nye bestemmelser om, at "enhver arbejdstager har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn" (charter om grundlæggende rettigheder, artikel 31), "progressively reduce (long) working hours, while improvements are being maintained" (traktaten artikel 151). Endelig fremgår det af teksten i arbejdstidsdirektivet, at "improvement of workers' safety and health at work is an objective which should not be subordinated to purely economic considerations".

  • At følgende principper fortsat bør være en del af en ny direktivtekst: a) bringe anvendelsen af opt-out bestemmelse til ophør, 2) fuld anerkendelse af vagt fra arbejdsstedet indgår og tæller som arbejdstid, 3) kompenserende hviletidbør finde sted umiddelbart efter vagt i overensstemmelse med afsagte EF-domme.

  • Såfremt referenceperiodenforlænges udover de eksisterende 4 måneder, skal det kun ske efter en forhandling mellem parterne, der kan sikre en afbalanceret løsning.

  • Den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timerskal forstås per lønmodtager og ikke er kontakt, uanset om den enkelte lønmodtager har mere end et ansættelsesforhold/-kontrakt.

  • En klarere definition af lønmodtagerbegrebet, der begrænser undtagelse af ledere og højere funktionærer til det øverste ledelseslagog overveje at udvide den beskyttelse, der er i direktivet, til også at omfatte selvstændige.

  • I forbindelse med en revision af arbejdstidsdirektivet bør øget opmærksomhed rettes mod at nye og mere fleksible former for arbejdstidkan føre til øget stressbelastning og sygefravær og manglende kontrol af balancen mellem egen arbejds- og privatliv.

  • Denlønmodtagerbeskyttelse, der er defineret i arbejdstidsdirektivet fungerer både som en beskyttelse af den enkelte lønmodtager og som en beskyttelse af tredje part (patienter, trafikanter osv.) og udgør endelig en beskyttelse mod yderligere forringelser af arbejdsvilkårene. Der er ingen forskningsbaserede undersøgelser, der peger på at disse beskyttelseshensyn ikke længere aktuelle, tværtimod.

  • Opfordre medlemsstaterne til atstyrke en håndhævelse af direktivetved at investere i et særligt tilsyn og støtte op om parternes initiativer på området.


Læs EFS "Resolution and position on working time" eller mere om sagen

Læs BUSINESSEUROPE's svar på høringssvaret 

[X]