Forhandling

Den 5 årige forældelsesfrist gælder også for tjenestemænd

Akademikerne har sammen med CFU fået Finansministeriet til at ændre opfattelse og en mangeårig praksis.

Forældelsesloven fastsætter en generel forældelsesfrist på 3 år. Forældelsesloven indeholder dog i § 4 en særlig forlænget forældelsesfrist på 5 år for ansættelsesretlige krav. Opfattelsen har hidtil været, at tjenestemænd ikke kunne støtte ret på denne særregel, fordi man kort fortalt opfattede tjenestemandsansættelsen som lovbunden og ikke baseret på en egentlig aftale.

CFU har anlagt en række sager vedrørende forældelse af efterbetaling af feriekrav til
tjenestemænd. Under forberedelsen af disse sager, har CFU bl.a. har gjort gældende, at tjenestemændene var omfattet af den særlige 5 årlige forældelsesfrist. Dette har ført til, at spørgsmålet er blevet undersøgt på ny ved Justitsministeriet, som er kommet frem til, at særreglen om den 5 årige forældelsesfrist for "fordringer som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold" også omfatter tjenestemandsansættelser.

Moderniseringsstyrelsen har derfor nu meldt ud i Cirkulære af 7. maj 2013 (006-13), at den særlige forældelsesfrist på 5 år også gælder tjenestemænd. Det er samtidig meldt ud, at
ansættelsesmyndigheder skal genoptage sager, hvor tjenestemænd har fået afvist
krav med henvisning til, at det var forældet efter 3 år.

Af cirkulæret fremgår også, at efterbetaling af feriepenge til tjenestemænd også er omfattet af den 5-årige forældelsesfrist.

Sagerne anlagt af CFU vedrørende efterbetaling af feriepenge

Statens Ferieaftale indeholdt tidligere en regel om, at tjenestemænd, der blev  afskediget med ret til pension, ikke optjente ret til feriepenge under et sygefravær, som lå umiddelbart forud for afskedigelsen. Tjenestemanden mistede også sin ret til optjent feriegodtgørelse.

I en dom afsagt af EU-domstolen den 20. januar 2009 fandt EU-Domstolen, at en sådan
regel var i strid med EU's beskæftigelsesregler. Moderniseringsstyrelsen har derfor - og efter forhandling med CFU - ændret Statens Ferieaftale, så reglen er udgået.

Efterfølgende meddelte Moderniseringsstyrelsen i cirkulære af 16. august 2010 og 17. august 2011, at tjenestemænd, der som følge af den tidligere regel i Statens Ferieaftale ikke har fået udbetalt sin feriegodtgørelse, har krav på at få dem efterbetalt.

Moderniseringsstyrelsen meddelte dog samtidig, at tjenestemandens krav var forældet, hvis tjenestemanden var fratrådt mere end 3 år før, han fremsatte sit krav om efterbetaling.

CFU anlagde derpå sag mod Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen med påstand
om, at tjenestemænd, der er fratrådt 5 år før EU-Domstolens dom den 29. januar 2009, stadig har krav på efterbetaling af sin feriegodtgørelse.

Samtidig anlagde CFU - med samme påstand - 9 konkrete gruppesøgsmål mod følgende
statslige arbejdsgivere: PostDanmark, Banedanmark, DSB, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Forsvaret, Fødevareministeriet, Kirkeministeriet og SKAT.

CFU har i alle sagerne gjort gældende, at tjenestemænds krav forældes 5 år efter deres
fratrædelse, ligesom CFU gør gældende, at forældelsesfristen har været sat i bero, mens CFU har forhandlet med Moderniseringsstyrelsen om ændring af ferieaftalen efter EU-domstolens dom.

Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har påstået afvisning af sagen anlagt mod dem, idet de gør gældende at der ikke er retlig interesse, hvilket retten herefter i første omgang skal tage stilling til.

I de 9 gruppesøgsmål har modparterne anerkendt, at der gælder en 5-årig forældelsesfrist for tjenestemænd. I disse sager står derfor tilbage, om forældelsesfristen har været sat i bero.

 

Mere information:

Jesper David Jensen, Chefkonsulent tlf. 2249 5862

[X]