Forhandling

AC og RLTN har indgået forlig

Natten mellem den 27. og 28. februar 2011 indgik AC forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC's forhandlingsområde.

Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af det tværgående forlig af 27. februar 2011, indebærer bl.a. 

  • en række ændringer og justeringer i overenskomstens dækningsområde
  • at overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse videreføres for så vidt angår forsøgsordningen vedrørende selvstændig forhandlingsret for special- og chefkonsulenter
  • en forhøjelse af basislønforløbets trin 7 og trin 8 samt grundbeløbet for special- og chefkonsulenter med kr. 900,00 årligt (31.03.2000-niveau)
  • En forhøjelse af pensionsprocenten til 17,66%
  • bachelorer m.fl. omfattes fremadrettet af overenskomstens bestemmelser om rådighedsforpligtigelse og rådighedstillæg
  • ATP-bidraget forhøjes fra 1. januar 2012 fra E-sats til A-sats
  • Iværksættelse af projekter om hhv. karriereveje for akademikere og "at lykkes som leder blandt fagprofessionelle"

 Forliget kan ses her.

[X]