Forhandling

AC og KL har indgået forlig

Natten mellem den 23. og 24. februar 2011 indgik AC forlig med KL om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC’s forhandlingsområde.

Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af KTO-forliget af 19. februar 2011, indebærer bl.a.

  • en række ændringer og justeringer i overenskomstens dækningsområde,
  • at overenskomstens bestemmelser om lokal løndannelse videreføres for så vidt angår forsøgsordningen vedrørende selvstændig forhandlingsret for special- og chefkonsulenter og en markering af, at der i overenskomstperioden er midler til rådighed til lokal løndannelse.
  • en forhøjelse af basislønforløbets trin 7 og trin 8 samt grundbeløbet for special- og chefkonsulenter med kr. 900,00 årligt (31.03.2000-niveau)
  • et pensionsgivende tillæg til psykologer som er beskæftiget indenfor PPR og som aflønnes efter basislønforløbet
  • bachelorer m.fl. omfattes fremadrettet af overenskomstens bestemmelser om rådighedsforpligtigelse og rådighedstillæg
  • ATP-bidraget forhøjes fra 1. januar 2012 fra E-sats til A-sats
  • en ret for medarbejdere der har orlov i henhold til aftalen om fravær af familiemæssige årsager til en udviklingssamtale umiddelbart efter afsluttet orlov
  • enighed om i overenskomstperioden at drøfte overenskomstens bestemmelse om rådighedstillæg med henblik på en nærmere afdækning af, hvilke stillingstyper der er dækket af formuleringen "administrative stillinger (generaliststillinger)" med henblik på om muligt at udarbejde en fælles vejledning herom.
Forliget kan ses her.
[X]